Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиНовини / Образование

03 Май 07, 10:24
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

През последните години образованието се утвърди като една от темите с най-голямо обществено значение. В съзнанието на повечето български граждани то се оформи като нов национален приоритет. Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите на българското образование, в частност на българското училищно образование и предучилищното възпитание и подготовка, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз. Споделя се и разбирането, че днес само една образована нация може да бъде богата и просперираща нация. Това е още по-вярно за неголяма държава без съществени находища на стратегически суровини, каквато е България.


Предлаганата програма е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е детето (ученикът). Всяка идея за развитие на българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка трябва да бъде осмисляна през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в образователния процес - учители, директори, кметове и общинска администрация, министър и администрация на Министерството на образованието и науката, издатели на учебници и учебни помагала и др. - следва да бъдат подчинени на основната цел -осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца.


Задачата на програмата е да формулира националните цели за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, както и да очертае основните мерки за тяхното постигане. Доколкото училищното образование е най-съществената част от системата на народната просвета и по обясними причини е изправено пред повече и по-значими предизвикателства, програмата е фокусирана именно върху училищното образование, разбирано като система от етапи и степени, в рамките на които се осъществява учебно-възпитателен процес в училище (I - XII клас включително), като в същото време отчита връзката и значението на предучилищното възпитание и подготовка.


Настоящата програма няма амбицията да даде готови решения на всички възможни проблеми, с които се сблъсква училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка в България. Тя се опитва да дефинира и изведе на преден план онези проблеми, към които обществото е особено чувствително и чието разрешаване е от съществено значение за превръщането на българското училищно образование в модерно, достъпно и качествено. На основата на идентифицираните проблеми програмата разработва конкретни мерки, като предвижда срокове за тяхното реализиране и съответно ресурсно и нормативно осигуряване.


II.   ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Анализът на актуалното състояние на българското училищно образование извежда на преден план няколко основни проблема.


1.  Ориентираност на системата към запаметяване и възпроизвеждане, а не към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране на умения


Това е сериозен проблем на всички образователни системи в последните десетилетия, доколкото в съвременния динамично развиващ се свят значителният обем от "готови" знания не е особена ценност и не е достатъчен за успешна социална реализация. Те не дават възможност за самостоятелност, за творческо мислене и за вземане на решения в практически ситуации.


За разлика от други образователни системи, в които през последните години се правят успешни опити да се промени логиката на взаимоотношенията учител-ученик, българското училищно образование продължава да е изградено по модела учителят е даващият знание и упражняващият власт, а ученикът - получаващият и подчиненият. Тази едностранчивост във връзката учител-ученик е пречка за развитие на инициативността и находчивостта на учениците. В съвременния свят на информационно насищане училището не е единственият, а в много случаи не е и основният източник на информация за децата. Това предопределя и новата роля на учителя - превръщането му от монополист на знанието в миналото в медиатор между информационния хаос и подредените знания днес.


2.  Липса на система за национално външно оценяване и недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване на качеството на образованието


По отношение на действащата система за оценяване на знанията и уменията на учениците биха могли да се направят поне два важни извода. От една страна, в рамките на системата за вътрешно оценяване се използват традиционни и недостатъчно ефективни методи. Изискването ученикът да възпроизвежда казаното от учителя или написаното в учебника, търсенето на ефекта на изненадата при изпитването, както и възможността за влияние  на субективни фактори при  поставянето на оценката не стимулират ученика да покаже най-доброто от себе си.


Наред с това отсъствието на национална система за външно оценяване не позволява да се съизмерват постиженията на учениците от един випуск в различните училища (изводи за качеството на преподаването в училището, както и за качеството на работата на отделния учител) и да се съпоставят резултатите на учениците от различни випуски (изводи за тенденциите в развитието на качеството на образованието в национален мащаб).


3.  Голям брой необхванати и отпадащи деца


В България се наблюдава тревожно висок процент на децата в задължителна училищна възраст, които или не са обхванати от системата на образование, или впоследствие отпадат от нея. Най-голям е относителният дял на децата от рискови групи и в частност сред ромското население. Последицата е създаване на големи диспропорции в степента на образованост, в резултат на което относително компактни групи остават в периферията на обществения живот и са допълнително затруднени в интеграцията си.


Този проблем има по-широки социални измерения и не може да бъде решен само с мерки в областта на образованието.


4.  Нисък социален статус и недостатъчен авторитет на учителя


Обществено-икономическите промени през 90-те години на миналия век доведоха до значително понижаване на икономическия и общия социален статус на учителите. Много от причините за това са извън образователната система - елементи на дезинтеграция на обществото, обща криза на ценностите и регулативните системи, отсъствие на пряка връзка между образоваността и успеха в живота. Учителите не просто не получават адекватно възнаграждение за своя труд, но и отсъства система за кариерно развитие, за квалификация и учене през целия живот.


Ниският общ социален статус и в частност ниският икономически статус на учителя до голяма степен рефлектира в загуба на самочувствие и мотивация за изява. Това нерядко води и до недостатъчни усилия за задържане и провокиране на вниманието на учениците, което допълнително снижава самочувствието на учителите. В същото време широкото навлизане на интернет като носител на информация и новите информационни и комуникационни технологии променят традиционния модел на връзката учител-ученик.


Предизвиканият от всичко това недостатъчен авторитет на учителя поставя на изпитание процеса на обучение и възпитание в училище.


5.  Неоптимизирана училищна мрежа и наличие на голям брой маломерни и слети паралелки


Училищната мрежа в България може да бъде определена като недостатъчно оптимизирана в няколко посоки. Общият брой на училищата не отчита един обективен демографски процес - значителното намаляване на броя на децата в училищна възраст през последните години. Изкуственото поддържане на относително голям брой училища води до неефективност на разходите и допълнително забавя процеса на инвестиции в повишаване на качеството на образованието. От друга страна, на много места в страната видовете училища не отразяват нуждите на пазара на труда в съответния регион, обучават специалисти по професии и профили, които не осигуряват възможност за социална реализация.


Като недостатъчно оптимизирани биха могли да бъдат определени и структурата и съставът на педагогическите кадри. Съотношението учител/ученици в България е по-високо от средното за Европейския съюз. Големият брой преподаватели като цяло в системата е съчетан в същото време с недостиг на специалисти по някои учебни предмети и най-вече по чужди езици и компютърно обучение.


В много училища в страната, в това число в областни центрове и дори в столицата, съществуват маломерни и слети паралелки. Значително по-малкият брой ученици в сравнение с нормативно установения минимум в една паралелка, както и едновременното обучение на ученици от различни възрастови групи не позволява провеждането на нормален учебен и възпитателен процес, не отговаря на интересите на децата и противоречи на основните приоритети за гарантиране на равен достъп до съизмеримо по качество образование.


6.  Свръхцентрализация на управлението на системата


Управлението на системата на училищното образование у нас изостава от съвременните реалности и динамиката на обществения живот. Системата е силно централизирана и решенията се вземат на ниво, твърде отдалечено от онези, които ще ги реализират, и от онези, които пряко засягат. Практически отсъстват възможности за гражданско участие и контрол върху управленските решения. Хората често възприемат образователната система като нещо,  което се развива независимо и дори въпреки техните потребности и желания. Централизираният подход не дава възможност за провеждане на регионална образователна политика, която да отчита демографските, социално-икономическите и други характеристики на всеки регион, на отделната община. Този модел на управление не позволява системата да се развива с енергията на обществото, коригирана от обществените представи за правилност, справедливост, моралност.


7.  Система на финансиране, нестимулираща развитието


Действащата система на финансиране на училищното образование продължава да бъде относително централизирана и не поощрява инициативността и развитието. Предоставянето на финансови средства на исторически принцип само за покриване на минимално необходимите разходи не позволява гъвкаво управление и индивидуален подход спрямо нуждите и възможностите на всяко училище. Не са предвидени и механизми за стимулиране на ефективното управление.


От една страна, държавата неохотно се разделя с държавните училища, а от друга - общините, веднъж получили финансови правомощия по отношение на общинските училища, не са готови да продължат процеса на финансова децентрализация, като им предоставят делегирани бюджети.


8.  Проблеми на нормативната уредба


Системата на училищното образование се регулира от твърде голям брой актове. Те са с различна правна характеристика и с различен ранг в йерархията на правните актове - закони, правилници, наредби, инструкции, индивидуални административни актове. Това многообразие от норми създава трудности в процеса на правоприлагане.


Все още съществува практика основни и трайни обществени отношения да се уреждат първично на подзаконово равнище. Налице са противоречия както между актове от една и съща степен, така и между актове с различно място в нормативната йерархия. В продължение на години в системата съществува традиция за използване на актове с неясна правна същност (писма, указания и т. н.) за уреждане на отношения, които изискват правна уредба.


Друг недостатък на уредбата е, че въпреки големия брой нормативни актове много отношения в системата не могат да се развият без издаването на индивидуален административен акт.


III. ПРИНЦИПИ НА ПРОМЕНИТЕ


1.  Баланс между традиционните достойнства на българското образование и необходимостта от усъвършенстване


Оценката на обществото за българското училищно образование е силно поляризирана. За част от българските граждани то е много добро и всякакви опити за промени само влошават неговото качество. Твърди се, че достатъчно би било да се възстановят организацията и педагогическите практики от края на 80-те години. Други считат, че то е безкрайно остаряло и е необходимо да бъде изцяло реформирано, т. е. подменено с нова система по чуждестранен образец.


Българското училищно образование безспорно има своите традиционни достойнства, които следва да бъдат съхранени. Всяка образователна система е в известна степен консервативна, но това не означава да остане неизменна и затворена за новото. Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя нови предизвикателствата, на които образованието трябва да може да отговори. Съхранявайки добрите традиции, то трябва да се развива като гъвкава и адаптивна система.


2.  Прозрачност на управлението, предвидимост на развитието и стабилност на решенията в системата на училищното образование


Образованието е една от онези сфери на обществения живот, към които всяко българско семейство е особено чувствително. Ето защо търсенето на диалог, на широко обществено съгласие за предстоящите промени е не само желателно, но и необходимо. Това би създало ангажираност у българските граждани, а оттам и доверие в системата.


Промените в областта на училищното образование следва не само да бъдат публично дискутирани, но тяхното осъществяване трябва да е достатъчно отдалечено по време от момента на вземане на управленското решение. По този начин участниците в образователния процес ще могат да се подготвят за ефектите от това решение. Съблюдаването на този принцип би позволило на всяко българско семейство да направи своите житейски планове. А това е още едно условие за изграждане на доверие в системата.


Управленските решения в областта на училищното образованието трябва да бъдат устойчиви във времето. Правилата следва да бъдат ясни, безпротиворечиви и да остават относително непроменени за един сравнително дълъг период от време.


Самото приемане на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) би било проявление именно на тези принципи.


IV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ


В актовете, приети в рамките на Европейския съюз, както и в документите на ООН в областта на образованието се дефинират две основни цели на образователната политика - равен достъп до образование и качествено образование. Те могат да бъдат изведени като основни цели и за развитието на българското училищно образование, а макар и не толкова пряко и на един подготвителен етап - и като цели на предучилищното възпитание и подготовка.


Двете основни цели на образователната политика не бива да се разглеждат изолирано една от друга, а още по-малко да се противопоставят - всяка от тях може да бъде разбрана в пълнота само във връзка с другата цел. Равният достъп означава достъп до качествено образование, а качественото образование разкрива пълния си потенциал само ако до него има достъп всяко българско дете.


1. Равен достъп до образование


Равният достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование. Равният достъп не означава наличие на училище във всяко село. Държавата има задължението да осигури възможност децата да посещават училища със съвременна материално-техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.


За онези деца, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи български език, деца със специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и др.) е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес. Равният достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности.


2. Качествено образование


Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. От една страна, образованието трябва да позволи да се развие заложеното у всяко дете. То трябва да насърчава проявлението и максималното развитие на способностите на детето както в процеса на обучение (натрупване на знания и формиране на умения), така и в процеса на възпитание (развитие на личността). От друга страна, системата на училищното образование трябва да създава условия за добра социална реализация както в професионален, така и в личностен план. Детето трябва да може да реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата и не накърнява правото на другите да реализират своите житейски планове.


V. ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ПРОВОКИРАНЕ НА МИСЛЕНЕТО И САМОСТОЯТЕЛНОСТТА, КЪМ ФОРМИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА


А. Мерки в процеса на обучение


1. Промени в учебното съдържание, учебните планове и програми


Учебното съдържание, учебните планове и програми се нуждаят от осъвременяване с оглед създаване на предпоставки за насърчаване на самостоятелното мислене и изграждане на практически умения у учениците.


Учебното съдържание следва по-точно и адекватно на съвременните условия да очертава онези знания и умения, които трябва да бъдат придобити в рамките на училищното образование.


В учебните планове е необходимо да се засили чуждоезиковото и компютърното обучение. Обучението по информационни технологии следва да започне още от прогимназиалния етап. В прогимназиалния етап е необходимо да съществуват и модули за ранно професионално ориентиране. Промените в учебните планове не трябва да водят до допълнително натоварване на учениците в учебно време. Учебният план следва по-балансирано да разпределя учебното време, като го синхронизира с обема на учебното съдържание по отделните общообразователни предмети.


Учебните планове и програми трябва да бъдат съобразени с новата образователна структура.


Необходимо е и актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение и разработване на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по отделните професии.


Конкретните изменения в учебното съдържание, учебните планове и програми не бива да са резултат единствено на административно решение. За да бъдат промените аргументирани, обществено приемливи и съответстващи на социално-икономическите реалности, е необходимо провеждането на обществена дискусия с активното участие на учители, родители, неправителствени организации, работодатели. Особено важно е провеждането на национални срещи с учителите по различни предмети, на които да се обсъдят необходимостта и насоките на промяна в учебното съдържание, учебните планове и програми.


2. Мерки по отношение на учебниците и учебните помагала


Въпросът за качеството на учебниците е важен за всяка образователна система. Особено значение има то за училищното образование. Учебникът е основно средство, чрез което ученикът, с посредничеството на учителя, получава подредени знания по определен предмет.


Промените по отношение на учебниците и учебните помагала биха могли да се търсят в няколко насоки:


Разработване на нови изисквания към съдържанието на учебниците.
Учебниците  следва да бъдат по-пълно  съобразени  с учебното  съдържание,


учебните програми и възрастовите особености на учениците. Те трябва да бъдат освободени от излишен академизъм, да бъдат достъпни за ученика и да позволяват лесното разграничаване на същественото от несъщественото. Учебниците по един предмет за всеки клас трябва да имат утвърдена обща структура - общият брой, поредността и формулировката на отделните теми в различните учебници по един и същ предмет в един клас трябва да са еднакви. Това е важно условие, което допълнително обезпечава възможностите за хоризонтална проходимост на системата.


Усъвършенстване на системата за оценяване и одобряване на учебници.
Един от въпросите, които стоят за разрешаване по отношение на системата за оценяване и одобряване на учебници, е какъв да бъде броят на одобряваните учебници по един учебен предмет за всеки клас. По този въпрос съществуват различни мнения - да се запази досегашната система за одобряване на до три учебника, да бъде увеличен, но да остане фиксиран броят на одобрените учебници, да бъдат одобрявани всички учебници, които отговарят на държавните образователни изисквания. Въпросът не би бил толкова съществен, ако всички учебници по един учебен предмет за всеки клас имат еднаква структура и се осигурят механизми за граждански контрол при избора на учебници в рамките на училището.


Оценяването на съответствието на учебниците с държавните образователни изисквания следва да се осъществява с широкото участие на учителите в съответната културно-образователна област.


■  Безплатни учебници и учебни помагала.


Следва да продължи осигуряването на безплатни учебници и учебни помагала за учениците от І до ІV клас. Това поставя необходимостта от разработването на допълнителни изисквания към съдържанието и графичното оформление на безплатните учебници с оглед ползването им повече от една учебна година.


3. Информационните и комуникационни технологии в училище


Едно от големите предизвикателства на съвременността е бурното навлизане на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения живот. Училището не може да остане встрани от този процес и да се превърне в алтернатива на модерния свят. Необходимо е да се предприемат мащабни мерки, чрез които ИКТ да навлязат по-сериозно в българското училище. В това отношение вече са направени първи стъпки чрез Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища, приета с решение на XXXIX-то Народно събрание. За да бъде училището модерна институция, която обучава със съвременни методи и средства, са необходими допълнителни усилия и ресурси в няколко посоки:


■ Осигуряване на високоскоростен интернет във всяко училище.


До края на 2007 г. във всяко българско училище следва да бъде осигурен безплатен високоскоростен интернет.


■ Изграждане на национален образователен портал.


Целта на образователния портал е да подпомага по един съвременен начин процеса на обучение в училище. Той ще предоставя широки възможности на всички участници в образователния процес - ученици, учители, директори, родители - при възможност за едновременен достъп на  1 000 000 потребители. На него различните потребители ще могат да открият електронни учебни курсове, тестове (както за нуждите на външното, така и за нуждите на вътрешното оценяване), електронна учебна документация, широк кръг от информация. Те ще могат да общуват в различни тематични форуми, ще имат достъп до електронните страници на всички училища в страната, както и до регистрите, водени от Министерството на образованието и науката, ще могат да ползват различни информационно-търсещи системи. Учителите ще имат възможност да комуникират със своите ученици и техните родители, а те от своя страна ще могат да поддържат постоянна обратна връзка с училището.


Порталът ще бъде постоянно развиван и обогатяван както от съдържателна, така и от функционална гледна точка, включително с участието на отделните потребители. Порталът ще бъде стартиран до началото на учебната 2006/2007 г., като в перспектива ще застане в основата на една национална електронна мрежа на знанието.


■  Разработване на електронни учебни курсове.


Електронните курсове няма да заместят традиционните хартиени учебници, но чрез по-големите възможности, които дават (интерактивност, възможности за препратки, множество варианти на тестове и др.), те ще подпомагат учениците за по-добро и пълноценно усвояване на учебния материал. До началото на учебната 2006/2007 г. ще бъдат готови и разполагаеми в националния образователен портал електронни курсове по всички предмети от задължителната подготовка в гимназиалния етап. Такива курсове поетапно ще бъдат разработени и за учебните предмети от прогимназиалния и началния етап.


■  Осигуряване на мултимедия във всяко българско училище.


До края на 2006 г. във всяко българско училище ще бъде осигурена поне по една мултимедийна система. Това ще даде допълнителни възможности за провеждане на обучение чрез използване на съвременни методи.


Б. Мерки в процеса на възпитание


Образователният процес в системата на училищното образование не е и не може да бъде само процес на обучение. След семейството учителите и училищната среда са тези, които оказват най-силно въздействие при оформянето на личността на ученика. Ето защо наред с мерките за повишаване на качеството на обучението трябва да се предприемат и такива за засилване на възпитателната роля на българското училище. Те биха  допринесли  за  формиране   на  чувство  за  принадлежност  на  учениците   към училището, към населеното място, към България. Това на свой ред би спомогнало за повишаване на авторитета на училището като институция.


Процесът на възпитание на детето започва още в детската градина. Това е мястото, където детето за първи път попада в една организирана по нов за него начин социална, често мултикултурна среда, изгражда и затвърждава навиците си за общуване, проявява склонност към възприемане на чужди поведенчески модели и оформя основата на бъдещите си представи за добро и зло. Наред с това предучилищното възпитание и подготовка, най-вече в периода на задължителната подготвителна година преди училище, е много важно с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене особено за децата, живеещи в среда, в която образованието не се възприема като ценност.


Възпитателният процес в детската градина би следвало да намери своето адекватно продължение в периода на училищното образование. В това отношение е необходимо повишаване на активността в няколко посоки: ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в територия на учениците, развитие на извънкласната и извънучилищната дейност.


1. Ритуализация на училищния живот


Ритуализацията на училищния живот предполага изграждане на система от символи и ритуали, а в перспектива и традиции, които да засилят у ученика усещането за принадлежност към неговото училище и по този начин да повишат неговата мотивация за активно участие в различните форми на училищния и извънучилищния живот. Ритуализацията на училищния живот е до голяма степен въпрос на вътрешна организация на училищно ниво. Необходимо е обаче да се установят някои общи правила, които да действат по еднообразен начин във всяко училище. Те биха могли да включват:


- Създаване и утвърждаване на училищни символи (знаме, химн, емблема, а при желание от страна на родители и учители - и униформа или елементи на униформа).


- Създаване на традиции за честване на национални, местни и училищни празници - издигане на националното знаме, изслушване на националния химн, посрещане на училищното знаме и т. н.


- Обявяване на специален празник - ден на ученика в българското училище, който да бъде и ден на ученическото самоуправление.


- Утвърждаване на система за награждаване на учители и ученици в рамките на училището и общината.


2.   Превръщане на училището в територия на учениците


Учениците трябва да имат възможност да изразяват своята позиция по основни въпроси, свързани с управлението и развитието на училището. Те трябва да могат да участват активно в различни форми на ученическо самоуправление. Така училището ще възпитава граждани, които не са безразлични към онова, което се случва около тях и могат да отстояват своята позиция в обществото. За тази цел във всяко училище следва ежегодно да се организират дни на ученическото самоуправление, както и да бъдат създадени постоянно действащи ученически съвети.


3.  Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност


Извънкласната и извънучилищната дейност има важно значение за пълноценното развитие на учениците. Ангажирането по естествен начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено ще съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие.


Добрите традиции в извънкласната и извънучилищната дейност бяха изоставени през 90-те години на миналия век и много бавно се възстановяват без целенасочената подкрепа от страна на държавата и общините. Развитието на извънкласната и извънучилищната дейност следва да се търси в няколко посоки:


- Целогодишно ангажиране на децата, включително и в периода на
ваканциите.


- Финансиране на проектен принцип с възможност за включване на
неправителствени организации.


- Самостоятелност при избора на дейности и при управлението на средствата от страна на училището.


- Развитие на системата от междуучилищни, регионални, национални и
международни състезания, конкурси и олимпиади.


- Усъвършенстване на режима за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм.


- Насърчаване и развитие на ученическия спорт.


VI. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


Изграждането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството е едно от най-важните условия за развитието на системата на училищното образование. Не може да бъде осигурено качество на образованието, без да съществуват надеждни механизми за измерване на постигнатите в образователния процес резултати. Контролът върху качеството е важен в няколко посоки:


- Той е важен за обществото - чрез него обществото се информира за
състоянието на образователната система и може да постави нови изисквания към нея.


- Той е важен за държавата - чрез съпоставяне на постиженията на
учениците от един випуск в различните училища, както и чрез съпоставяне на резултатите на учениците от различни випуски може да бъде установено не само актуалното състояние на училищното образование, но и да се проследят тенденциите в неговото развитие и така контролът може да служи като коректив на провежданата
образователната политика.


- Той е важен за учителите - резултатите на учениците ще бъдат важен критерий за определяне на заплащането им.


- Той е важен за учениците и техните родители - чрез него ученици и
родители ще имат реална представа за нивото на подготовката и ще бъдат създадени условия за равнопоставеност.


Още от учебната 2006/2007 г. ще стартира процесът на повсеместно въвеждане на тестовете в българското училище и като водеща форма за текущ контрол в процеса на обучение, и при завършване на всеки образователен етап. Голямото предимство на тестовата форма на изпитване във всичките й разновидности е възможността за обективно измерване на знанията и потенциала на учениците. Тестовете са съвременен метод за оценяване, който е широко използван в развитите държави и който все още няма достатъчни традиции у нас.


Системата за контрол и оценка на качеството би трябвало да бъде променена в две насоки:


■ Развитие на системата за вътрешно оценяване.


Това предполага широко застъпване на тестовете както в процеса на оценка на знанията и уменията на учениците през учебната година, така и като форма за оценяване на входящото и изходящото ниво - измерване на знанията и уменията в началото и в края на учебната година.


■ Изграждане на система за външно оценяване.


Системата включва задължително оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (ІV, VІІ, Х, ХІІ клас) чрез национални стандартизирани изпити (тестове). Изпитите след VІІ и след ХІІ клас ще бъдат използвани не само за установяване на постигането на съответното равнище на общообразователен минимум, но и като вход към средно, респективно в перспектива към висше образование.


Широкото използване на тестовете като форма за оценяване предполага създаването на банка от въпроси по различните учебни предмети и нейното непрекъснато последващо обогатяване, както и изготвянето и разпространението на сборници и помагала с тестови материали.


Ще бъдат използвани и възможностите на националния образователен портал. Той ще съдържа примерни тестове, които биха били полезни както в процеса на вътрешно оценяване, така и при подготовката за външното оценяване. Множество варианти на тестове ще могат да бъдат открити и в електронните учебни курсове. Порталът ще съдържа и матрици, с помощта на които учителите ще могат да изработват свои тестове и да ги доразвиват и обогатяват. Най-добрите тестове, създадени от учителите, ще бъдат одобрявани от Министерството на образованието и науката и ще се използват като примерни изпитни материали за външното оценяване. С оглед техническото обезпечаване на използването на тестове в процеса на обучение до края на 2006 г. всяко българско училище ще бъде снабдено с копирна техника за размножаване на достатъчно количество тестови материали.


Детайлното разглеждане на въпросите, свързани с масовото въвеждане на тестовете (форма, график на изпробване и въвеждане по години и по предмети), ще бъде предмет на специален план за действие, разработен от Министерството на образованието и науката.


Въвеждането на национално стандартизирано външно оценяване на всеки етап за всички ученици и възможността резултатите от него да служат за вход към средно, респективно висше образование е в пряка връзка с въвеждането на новата образователна структура.


До въвеждането на национално стандартизирано външно оценяване на всеки етап за всички ученици проверката на възможностите за прием в различните видове училища след VІІ клас ще се осъществява под формата на тест. За първи път такъв следва да се проведе през учебната 2006/2007 г.


Държавните зрелостни изпити също следва да се провеждат под формата на тест. С оглед предоставяне на възможност на учениците да свикнат с тестовата форма на изпитване до въвеждането им ще бъдат организирани пробни изпити с част от учениците, завършващи XII клас, избрани на случаен принцип. Броят на учениците, които ще полагат пробни изпити, ще се увеличава всяка година.


VII. НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА НЕОБХВАНАТИТЕ И ОТПАДАЩИТЕ УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ


1. Анализ на настоящото състояние


През последните години в България се наблюдава запазване на сравнително висок брой ежегодно отпадащи ученици спрямо средните стойности в рамките на Европейския съюз. Допълнителна тревога предизвиква фактът, че немалък брой деца отпадат от училище на ранна възраст, като има и такива, които изобщо не са обхванати от системата. По данни на регионалните инспекторати на образованието за учебната 2004/2005 г. са отпаднали 19 193 ученика от общо 963 051 записани в началото. Общият извод е много обезпокоителен - над 1/4 от учениците в задължителна училищна възраст през последните години не завършват средно образование.


Причините за отпадане от училище могат да бъдат групирани, както следва:


- Икономически - ниски доходи на семейството, безработни родители, спад на жизненото равнище, комерсиализация на образованието и др.;


- Социални - родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на семейството, отрицателно въздействие от страна на средата, лоши битови условия, влияние на различни криминогенни фактори и др.;


- Културно-психологически - свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните етно-културни групи;


Личностни - липса  на мотивация за учене,  негативно  отношение  към училището, трудности в общуването с учители и съученици, личностни особености и др.;

Организационно-административни - непоследователна    политика    при решаване на проблемите на тези ученици, липса на адекватна система за контрол.


Най-висок е процентът на отпадналите деца по семейни причини (34,7%). Мнозинството от тях напускат училище в прогимназиалния етап на образование. Високият процент на отпадане на ученици по семейни причини се обяснява с мястото на образованието в ценностната система на семейството, ниския икономически статус, изразяващ се в безработица, бедност и липса на средства за осигуряване на обучението, използването на децата като работна ръка за прехраната на семейството и др. Обезпокоителни са данните и за отпадащите поради недостатъчна мотивация за учене -над 5000 ученици. Причините могат да се търсят в трудности при усвояването на учебното съдържание вследствие на недоброто владеене на български език или на твърде сложния академичен стил на учебниците, традиционния пасивен модел на обучение и липсата на интерактивен подход в преподаването, което не стимулира активността на ученика и не мотивира интереса му към ученето.


Политиката за ограничаване на броя на необхванатите и отпадащите ученици включва широк спектър от мерки, имащи за цел да неутрализират въздействието на различните отрицателни фактори, водещи до отпадане на децата от училище. С оглед ефективното прилагане на мерките вече започна разработването и през учебната 2007/2008 г. ще бъде въведена в действие система за събиране на данни, оценка, контрол и анализ на децата в задължителна за обучение възраст и движението на учениците по класове, етапи и степени. Едновременно с мерките за задържане на децата в задължителна училищна възраст ще бъде разработена и система от мерки за реинтегриране на вече отпадналите от училище деца - адаптиране на учебните програми, алтернативни форми на обучение, стартиране на пилотни училища „Втори шанс". Предвижда се и механизъм за ежедневно информиране на родителите за отсъствията и закъсненията на децата, в това число в перспектива и чрез използване на ИКТ и възможностите на националния образователен портал.


Мерките за намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици могат да се обособят в три основни групи: промяна на образователната структура, социални дейности, мерки по отношение на деца, за които българският език не е майчин и деца със специални образователни потребности.


2. Промяна в образователната структура


Въвеждането на нова образователна структура има важно значение за осигуряването на равен достъп до образование. Тази мярка има за цел да преодолее основните недостатъци на сега действащата образователна структура - съществуващото неравенство между учениците в различните видове училища поради усвояването на различен общообразователен минимум; липсата на проходимост на системата; липсата на гаранции за изпълнение на конституционното изискване за задължително образование до 16-годишна възраст в съответствие с чл. 53 от Конституцията на Република България и отсъствието на изход от системата при навършване на тази възраст; недостатъчни условия за развитие на потенциала на всяко дете при отчитане на неговите интереси, потребности и способности.


Новата структура следва да обхваща:


Завършване на основно образование след VII клас.


В края на степента учениците ще получават свидетелство за завършено основно образование, което ще дава възможност да продължат своето образование в следващите етапи в профилирани гимназии, професионални гимназии или общообразователни училища. На изхода от основно образование ще се извършва оценка на усвояването на общообразователния минимум чрез национално стандартизирано външно оценяване, което, освен като мерило на знанията на учениците, служи и за претегляне на техния потенциал и прием в различните видове училища.


Съкращаването на етапа с една година и придобиването на основно образование в рамките на седем вместо в рамките на осем години няма да доведе до преразпределяне на учебното съдържание и увеличаване на натоварването на учениците. То предполага промяна на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по отделните предмети с оглед извеждане на онези знания, умения и компетентности, които следва да бъдат усвоени след седемгодишно училищно обучение. Преместването на VІІІ клас в гимназиалната степен не би нарушило общата логика, философията и структурата на учебните програми за У-УП клас, тъй като VІІ клас в много отношения се оказва граничен - в VІІ клас се поставят само основите на тематичния курс на природните науки (физика, химия, биология), а в гимназията се разширяват и задълбочават знанията; по български език в VІІ клас се завършва цикълът на систематичното овладяване на книжовноезиковата норма, а по литература се приключва цикълът на класическото обучение и се въвеждат основни литературнотеоретични понятия; по математика в VІІ клас се полагат основите на систематичния курс на обучение.


След завършен V, VІ или VІІ клас за ученици, които срещат трудности при усвояване на учебното съдържание и/или са застрашени от отпадане, следва да се осигури възможност за обучение по професия в професионални паралелки за придобиване на І степен на професионална квалификация.


■ Разделяне на гимназиалната степен на два етапа:


- Първи гимназиален етап (VIIІ - X клас) - в края на този етап учениците ще завършват задължително образование. След края на Х клас ще се извършва проверка на усвояването на общообразователния минимум чрез национално външно оценяване и
учениците ще получават свидетелство за завършен първи гимназиален етап. В зависимост от оценките, получени през трите години на първия гимназиален етап и резултатите от националния изпит, както и в зависимост от тяхното желание, те ще могат да продължат обучението си в следващия образователен етап в същото или в друго училище или да напуснат системата на образование и да се реализират на пазара на
труда. В рамките на първия гимназиален етап учениците ще могат да придобият и първа степен на професионална квалификация, за която да получат съответно свидетелство. За учениците, които напускат системата след X клас в общообразователно училище, се предвижда разработването на краткосрочни модули за подготовка за придобиване на професия.Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 край 
474. ipejaaotifi
05.06.19
10:03
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin</a> ayw.gwds.it-sliven.dir.bg.thx.dv http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
473. odxumamcusi
19.05.19
16:46
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Online Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> giw.hnym.it-sliven.dir.bg.qad.mm http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
472. acetofocibauc
19.05.19
16:14
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin Without Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxil Children</a> mjx.bjmm.it-sliven.dir.bg.rvj.mu http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
471. esodiyo
20.04.19
08:02
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> wlp.oquu.it-sliven.dir.bg.oom.bm http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
470. oqipalw
20.04.19
07:19
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> kpe.gbor.it-sliven.dir.bg.xva.oy http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
469. uacaqawibiive
12.04.19
19:57
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxil 500mg</a> xpc.kymj.it-sliven.dir.bg.twn.hx http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
468. alitayijegas
12.04.19
19:22
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin No Prescription</a> jdz.lbwi.it-sliven.dir.bg.rum.gq http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
467. emanabboihi
10.04.19
04:43
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> ybk.tqwj.it-sliven.dir.bg.uvd.dz http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
466. augiwuj
28.03.19
19:22
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin For Sale</a> gxe.bbkh.it-sliven.dir.bg.wnn.de http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
465. avititar
28.03.19
19:14
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> lfx.uhqq.it-sliven.dir.bg.ykt.gz http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
464. hajurewevawe
24.03.19
16:45
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules For Sale</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
463. tuhesux
24.03.19
16:12
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Order Amoxicillin 500mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
462. ixijingu
12.03.19
08:19
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin No Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
461. igoxixeyop
12.03.19
08:10
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxil[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxil Used</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
460. icujivowetak
12.03.19
05:05
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
459. Douglassmins
26.10.18
23:25
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canada online pharmacies medication</a> prescription drugs without prior prescription <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canadian rxlist [url=http://canadianpharmacytousa.com/#]http://canadianpharmacytousa.com/[/url]
canadian pharmaceuticals for usa sales http://canadianpharmacytousa.com/
[url=http://canadianpharmacytousa.com/#]canadian pharmacies without an rx[/url]
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://standalonepoems.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacytousa.com/#">online pharmacies mexico</a>
http://brandvel.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://transsys.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
458. Tyronenem
23.09.18
16:05
<a href="http://cialissv.com/#">buy cialis online</a> tadalafil generic 20mg <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
generic for cialis daily 5 mg [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
buy cialis online http://cialissv.com/
[url=http://cialissv.com/#]buy cialis online without a prescription[/url]
can you split cialis in halfaddicted to cialisis viagra and cialis the samecialis bathtub advertisementcost of cialis per pill
http://handcraftedcopperhood.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissv.com
457. Tyronenem
06.09.18
05:43
<a href="http://buylevitraa.com/#">levitra 10 mg kopen</a> buy levitation discs <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra prices at costco [url=http://buylevitraa.com/#]http://buylevitraa.com/[/url]
levitra prices at costco http://buylevitraa.com/
levitra prices at walmart [url=http://buylevitraa.com/#]buy levitra 10mg[/url] generic levitra 20mgbuy leviton instedlevitra generic brandlevitra onlinelevitra generic namebuy leviton insteadlevitra 10 mg prezzolevitra vs viagra ingredientsvardenafil priceprices for levitra 20 mgvardenafil hcl 20mggeneric levitra 40mggeneric levitra vardenafillevitra 20 mg for salevardenafil hcllevitra 20 mg directionslevitra generic availablebuy levitation discslevitra vs viagra comparison
http://insideab.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
456. RogerTaima
05.09.18
01:21
<a href="http://spenzadal.7m.pl/articles/160-skachat-muzyku-besplatno-i-bez-registracii-rington.html#">Скачать музыку бесплатно и без регистрации рингтон</a> официальный сайт amd скачать драйвера [url=http://quetuca.7m.pl/news/301-dolby-digital-skachat-programmu-dlja-windows-7.html#]Dolby digital скачать программу для windows 7[/url]
<a href="http://renbankdi.7m.pl/articles/632-listja-zheltye-rington-skachat-besplatno.html#">Листья желтые рингтон скачать бесплатно</a> книги публицистика fb2 скачать [url=http://rogambti.7m.pl/posts/98-igra-kamni-skachat-besplatno-na-kompyuter.html#]Игра камни скачать бесплатно на компьютер[/url]
http://paivolno.7m.pl/posts/110-asus-m2npv-vm-skachat-draiver.html
а
455. RogerTaima
04.09.18
10:22
<a href="http://lumulsump.7m.pl/posts/76-skachat-igru-sozdai-svoi-gorod-na-kompyuter.html#">Скачать игру создай свой город на компьютер</a> скачать драйвер панасоник кх мв 2000 [url=http://anridy.7m.pl/news/22-skachat-lbp-810-draiver.html#]Скачать lbp 810 драйвер[/url]
<a href="http://ewelstim.7m.pl/posts/54-programmy-nokia-s5-skachat-besplatno.html#">Программы нокиа с5 скачать бесплатно</a> окна двери дилер программа скачать бесплатно [url=http://scutringna.7m.pl/posts/12-pushkin-derevnja-skachat-besplatno-knigu.html#]Пушкин деревня скачать бесплатно книгу[/url]
http://descchipick.7m.pl/articles/70-tabletki-diakarb-instrukcija-po-primeneniyu.html
а
454. Tyronenem
03.09.18
11:16
<a href="http://cialisb.com/#">buy cialis</a> cialis 20 mg best price <a href="http://cialisb.com/#">cialisb.com</a>
cialis generic prices [url=http://cialisb.com/#]http://cialisb.com/[/url]
generic cialis from uk http://cialisb.com/
doctor shopping for cialis soft prescriptioncanada cialis levitracialis 20 mg generico prezzocialis levitra viagra cual es mejorcialis active ingredientbijsluiter cialis 5 mgverschil cialis en kamagratingly feet cialisprecios de cialis y viagracialis and cocaneprice cialis wal mart pharmacycan i get cialis soft in indiacomprar cialis generico 10 mgeyesight loss cialislow libido cialis soft high blood pressurecialis american online pharmacycialis stripscombinar viagra y cialisbest cialis levitra viagraeuropean sourced cialis
453. Tyronenem
02.09.18
21:24
<a href="http://cialisvi.com/#">cialis without a doctors prescription in usa</a> cialis generico <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
cialis lowest price 5mg [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
cialis generic india http://cialisvi.com/
once-a-day cialiscialis online kaufen forumwhich one is the best cialis levitra or viagrabetter viagra cialisdiet when taking cialiscialis soft drug infocialis da 20 mg funzionawikipedia viagra cialiscialis k tabsbody building from sports supplement uk cialis soft
452. Tyronenem
02.09.18
02:52
<a href="http://cialisvv.com/#">buy cialis online</a> cialis tablets 20mg <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
generic cialis tadalafil uk [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
buy cheap cialis no prescription http://cialisvv.com/
can take cialis 10 mg every daycialis 8 cpr riv 10mgcialis peak blood levelcialis 20 mg online bestellencialis canadian geneicdoes cialis work for womencialis companyhow often cialis soft tabsefficacy viagra vs cialiscialis 20 mg 4 tablet fiyatcost of daily dose cialiscialis overnight deliveryorder daily cialiscialis generika kaufen vorkassehow to buy cialis online usa
451. CoreyWhiva
01.09.18
01:20
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/">canadian mail order pharmacies</a> canadian drugstore <a href="http://canadianpharmacytousa.com/">canadianpharmacytousa.com</a>
online pharmacies mexico [url=http://canadianpharmacytousa.com/]http://canadianpharmacytousa.com/[/url]
canada medication list http://canadianpharmacytousa.com/#viagra-5-mg
trust pharmacy of canadacanadian pharmacy cialiscanadianpharmacyusa24hcanadian online pharmacies legitimatedrugs for sale in canadacanadian pharmacy online 24drugs for sale on internetdrugstore online shoppingcanadian pharmacy no prescriptioncanadian medications 247canada vagrabuy viagrow pronorthwest pharmacies mail ordercanada pharmacies online prescriptionsonline canadian pharmacycanada viagracanadian pharcharmy online24are canadian online pharmacies safe
450. CoreyWhiva
31.08.18
06:40
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> pharmacy
canadian online pharmacies legal [url=http://canadianpharmacytousa.com/#]http://canadianpharmacytousa.com/[/url]
canadian pharmacies http://canadianpharmacytousa.com/#viagra-5mg
canadian pharmacies without an rxdrugs for sale usacanadian drug storebuy viagra nownorthwest pharmaciesonline pharmacies of canadacanadian pharmacycanadian pharmacyare canadian online pharmacies safecanadian pharmacyscanada medications buycanadian pharmacy medsnorthwest pharmacies mail orderpharmacy near mecanadian prescription drugstorecanadian pharmacy uk deliverycanadian pharmaceuticals onlinebuy viagra usacanadian pharmaceuticals companiesis trust pharmacy in canada legitimate
449. CoreyWhiva
29.08.18
03:14
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> best canadian pharmacies online
canadian pharmacy [url=http://canadianpharmacyonli.com/#]http://canadianpharmacyonli.com/[/url]
viagra canadiense http://canadianpharmacyonli.com/#buy-generic-viagra
canadian pharmacy uk deliveryviagra canadiensecanada online pharmacies for mencanadianpharmacyusa24h is it legalcanadian pharmaceuticals reviewscanadian pharmacyscanadian online pharmacies ratedcanada medicationcanadian drugstorepharmacy canadacanada drug pharmacytrusted pharmacy canadadrugs for sale in canada
448. Tyronenem
28.08.18
06:58
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> cialis lowest price coupon
cialis without a doctor's prescription from canada [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
generic cialis lowest price http://cialisonla.com/
447. Tyronenem
26.08.18
17:32
<a href="http://babecolate.com/#">cialis 5 mg coupon</a> cheap cialis online <a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a>
buy cialis online safely [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
cialis 5mg tablets http://babecolate.com/
taking 2 cialishangisi daha iyi viagra cialisorder cialis overnight deliveryviagra x cialis melhorcialis 20 mg in halfcialis 5mg kaufencialis generic 90 tabletscialis de 5 mg uso diariocialis consultationcialis retailviagra vs cialis vs levitra vs kamagracialis 5 mg usecialis online pharmacy reviewscialis advertisementsubaction showcomments cialis thanks newestcialis pills commercialcialis once daily dosingmelange viagra cialiscialis und viagra zusammen einnehmen
446. Tyronenem
25.08.18
15:19
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">generic for cialis medication</a> cialis online canada <a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
tadalafil 5mg daily [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html[/url]
cialis 20 mg best price http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
expired cialisnon perscription cialis softcialis 5mg online apothekepropafenone and viagra cialistestimonials viagra cialis levitra2018 blog cialis spam viagracialis in uk kaufencialis gel capscialis levitra staxyn stendra or viagrareal cialiscialis levitra pricecialis samplscialis 10 mg preciocialis viagra cost comparisonbuy generic cialis online in canadacompare cialis pricingviagra cialis parduodure viagra cialis levitra
445. Tyronenem
23.08.18
09:44
<a href="http://cialisbuys.com/#">cialisbuys.com</a> female cialis lowest price
cialis 5mg generic [url=http://cialisbuys.com/#]http://cialisbuys.com/[/url]
cialis 20 mg tablet http://cialisbuys.com/
444. Tyronenem
22.08.18
12:53
<a href="http://cialisb.com/#">buy real cialis online</a> cialis efficacit <a href="http://cialisb.com/#">cialisb.com</a>
generic cialis without prescription [url=http://cialisb.com/#]http://cialisb.com/[/url]
where can i get cialis http://cialisb.com/
kamagra viagra cialis levitracialis soft surrey bctake cialis and viagra togethercialis sample firstinexpensive cialis softcialis bestellen zollcialis horror storiesbuy cialis soft doctorcanada cialis levitracialis 20mg online kaufencialis shelf lifeside effects cialis vs viagrageneric non prescription cialis2018 blog cialis spam viagrafast cialisviagra and cialis expiry noticecanadian legal cialis
443. Tyronenem
21.08.18
07:22
<a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a> cipla cialis online
how cialis works [url=http://buycialisky.com/#]http://buycialisky.com/[/url]
cialis dosage http://buycialisky.com/#cialis-super-active
442. CoreyWhiva
20.08.18
08:58
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/#">withoutadoctorsprescriptions.com</a> buy viagra in store
buy real viagra [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/[/url]
buy viagra no prescription uk http://withoutadoctorsprescriptions.com/#buy-viagra
viagra baja presion arterialquantas horas antes devo tomar o viagrak?br?s viagra reklam?blague toto viagraviagra price hyderabadamlodipine vs viagrapharmacy 1st viagrawhat is the difference between viagra and viagra professionalviagra duree de vieviagra and birth defectsbuy cheap viagra online usaviagra and pulmonary hypertension in dogscheap cialis generic levitra viagraviagra online with prescriptioncialis levitra staxyn viagrahow to tell if a man is taking viagra
441. Tyronenem
18.08.18
21:43
<a href="http://buycialisonla.com/#">cialis without a doctor's prescription</a> cialis on sale in usa <a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a>
cialis on line no pres [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
cialis soft tabs for sale http://buycialisonla.com/
cialis soft is it ok to take several 25mgcialis for diabetescialis and nitratescialis 20 mg eczane fiyat?acheter cialis en allemagnecialis class 3dwo kann man cialis gunstig kaufencialis bph reviewmelhor cialis ou viagracialis no perscription
440. Tyronenem
17.08.18
21:11
<a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a> order cialis online in canada
cialis coupon [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
safe dosage for cialis http://buycialisonla.com/#generic-cialis
439. Tyronenem
16.08.18
06:29
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> cialis 20mg for sale
cialis prescription [url=http://buycialisonli.com/#]http://buycialisonli.com/[/url]
how long does 5mg cialis last http://buycialisonli.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
438. RogerTaima
15.08.18
17:34
<a href="http://hassmanwa.ugu.pl/jokyfyjig/labsim-for-linux-evilhacking.html#">labsim for linux evilhacking</a> avast 2018 antivirus 6.0 11 serial keys reddragon [url=http://kayposdi.ugu.pl/nibuba/kaspersky-anti-virus-2018-full-version-license-keygen-key.html#]kaspersky anti virus 2018 full version license keygen key[/url]
<a href="http://ganttingmap.ugu.pl/widigi/das-heilige-rgmische-reich-deutscher-nation-in-der-neuzeit.html#">das heilige rг¶mische reich deutscher nation in der neuzeit</a> 1 video convert master serial 11.0.11 [url=http://conremo.ugu.pl/povona/internet-download-manager-617-build-9-final-crack-free-download.html#]internet download manager 6.17 build 9 final crack free download[/url]
http://writevar.ugu.pl/wumefa/firefox-addons-aio-2018-gladrag-manhunt-h33ti.html
437. Tyronenem
13.08.18
20:46
<a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a> cialis online prescription
how to get cialis without a prescription [url=http://cialissy.com/#]http://cialissy.com/[/url]
buy original cialis http://cialissy.com/#cialis-20mg
436. RogerTaima
11.08.18
21:54
<a href="http://acezpas.ugu.pl/xerojecu/nostradamus-the-last-prophecy-pc-game-reviews.html#">nostradamus the last prophecy pc game reviews</a> vista cursor for xp free download [url=http://orwavat.ugu.pl/voqes/eximioussoft-logo-designer-v360-incl-cracked.html#]eximioussoft logo designer v3.60 incl cracked[/url]
<a href="http://ogavor.ugu.pl/jawin/adobe-illustrator-cs4-free-download-with-serial-number.html#">adobe illustrator cs4 free download with serial number</a> google earth pro final retail cracked version download [url=http://calldarsga.ugu.pl/rimero/justin-bieber-wallpaper-and-themed-party-supplies.html#]justin bieber wallpaper and themed party supplies[/url]
http://calldarsga.ugu.pl/gocahiry/internet-download-manager-616-build-1-thumperdcom.html
435. CoreyWhiva
08.08.18
09:15
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a> uk pharmacy viagra
viagra purchase uk [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html[/url]
viagra no prescription http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#buy-generic-viagra
conseguir viagra sin receta argentinapeople who smoke viagrano puedo dejar el viagraviagra tampahow to prepare a natural viagrahow to get viagra singaporeviagra quien lo inventogeneric viagra cialis levitra onlinecrestor vs viagrabest company viagrascaduto il brevetto viagra
434. Tyronenem
07.08.18
06:11
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> cialis generico milano
stendra vs cialis [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
cialis daily dose http://babecolate.com/
433. CoreyWhiva
06.08.18
11:43
<a href="http://viagraky.com/index.html#">viagraky.com</a> where can i buy viagra pills
ordering viagra online [url=http://viagraky.com/index.html#]http://viagraky.com/[/url]
buy viagra no prescription online http://viagraky.com/index.html#viagra-5-mg
viagra erhoht blutdruckdonde comprar viagra en asturiasdimana beli viagra di baliwhere to get viagra in lagosis viagra legal in the usviagra visionkamagra same as viagraviagra ravimviagra als geschenkcombinar viagra y marihuanaoriginal viagra buy
432. CoreyWhiva
05.08.18
21:43
<a href="http://viabiovit.com/#">viabiovit.com</a> viagra mail order
buy generic viagra australia [url=http://viabiovit.com/#]http://viabiovit.com/[/url]
how to buy cheap viagra http://viabiovit.com/#viagra-generic
el tio de la viagracome avere viagracialis vs viagra vs levitra costviagra ragazzapink female viagra side effecttesco viagra salesdied from viagrasex duration after viagraviagra generic canadian pharmacywhat female viagra doeffects from side viagracomentarios sobre viagra para mujercan you buy viagra onlinepros and cons about viagrapfizer viagra rfid
431. Tyronenem
04.08.18
21:01
<a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a> max cialis dose
cialis best price [url=http://kawanboni.com/#]http://kawanboni.com/[/url]
the best choice cialis woman http://kawanboni.com/
430. Tyronenem
04.08.18
03:03
<a href="http://viabiovit.com/buy-generic-viagra-usa.html#">where do you buy viagra</a> canadian viagra <a href="http://viabiovit.com/buy-generic-viagra-usa.html#">viabiovit.com/buy-generic-viagra-usa.html</a>
how to get viagra free [url=http://viabiovit.com/buy-generic-viagra-usa.html#]http://viabiovit.com/buy-generic-viagra-usa.html[/url]
buy viagra online germany http://viabiovit.com/buy-generic-viagra-usa.html
mecanismo da viagrawhat happens if you give a woman viagraviagra side effects durationscary movie 1 viagraviagra tablets indiaviagra ice cream pricetaking more than 100 mg viagrarocco viagraziales statt viagrabuy generic viagra online cheapviagra no prescription spainviagra dosage for raynaudslisonpril viagraviagra and blood preddureembalagem do viagrase puede comprar viagra sin receta medica en argentina
429. Tyronenem
03.08.18
08:32
<a href="http://babecolate.com/best-online-pharmacy-to-buy-generic-cialis.html#">best online pharmacy to buy generic cialis</a> buy cialis 50mg <a href="http://babecolate.com/best-online-pharmacy-to-buy-generic-cialis.html#">babecolate.com/best-online-pharmacy-to-buy-generic-cialis.html</a>
discount cialis viagra [url=http://babecolate.com/best-online-pharmacy-to-buy-generic-cialis.html#]http://babecolate.com/best-online-pharmacy-to-buy-generic-cialis.html[/url]
how to order cialis from canada http://babecolate.com/best-online-pharmacy-to-buy-generic-cialis.html
cialis lawsuit tadalafilweight pill cialiscialis 10 mg tablet filmomhbest price generic cialis 20 mgprescription for cialiscomo comprar viagra ou cialisq cialis kgs 0 kls 0discount levitra cialis viagraindicaciones de cialis 5 mgcialis for less
428. Tyronenem
31.07.18
08:24
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> order cialis online
5mg cialis cost [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
no prescription cialis cheap http://cialisonla.com/
427. Tyronenem
30.07.18
10:48
<a href="http://cialisbuys.com/buy-generic-cialis-online-safely.html#">cialis authentique suisse</a> order cialis <a href="http://cialisbuys.com/buy-generic-cialis-online-safely.html#">cialisbuys.com/buy-generic-cialis-online-safely.html</a>
cialis 20mg directions [url=http://cialisbuys.com/buy-generic-cialis-online-safely.html#]http://cialisbuys.com/buy-generic-cialis-online-safely.html[/url]
buy cialis professional uk http://cialisbuys.com/buy-generic-cialis-online-safely.html
cialis tulsa okcialis soft without a perscriptionbuy by cialis money orderviagra vs cialis reviewscialis 20 mg funzionacialis peniscialis vs viagra dosageprijs cialis duitslandcialis kopen onlinecialis works better than viagrageneric cialis soft pills for women
426. Tyronenem
29.07.18
02:54
<a href="http://cialisvipsale.com/buy-cialis-overseas.html#">wow look it cialis mexico</a> estudios de cialis genricos <a href="http://cialisvipsale.com/buy-cialis-overseas.html#">cialisvipsale.com/buy-cialis-overseas.html</a>
click now cialis from canada [url=http://cialisvipsale.com/buy-cialis-overseas.html#]http://cialisvipsale.com/buy-cialis-overseas.html[/url]
we recommend cialis info http://cialisvipsale.com/buy-cialis-overseas.html
vergleich viagra cialis levitra kamagrabuy cialis in south africa onlineside effects of viagra and cialisgeneric cialis 350cialis online bestellen niederlandecialis pills boardscialis preis apotheke schweizcialis levitra eller viagracialis pen promotional itemcialis sans ordonnanceprescription for cialis softcialis 5 mg schweizcialis soft 2 day deliverycialis funny video
425. Tyronenem
28.07.18
02:12
<a href="http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html#">viagra online prescription</a> pharmacy order online <a href="http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html#">rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html</a>
viagra prices uk [url=http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html#]http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html[/url]
viagra online prices http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html
viagra overcome performance anxietyquantas horas antes da relacao deve se tomar o viagrageneric viagra from tevaviagra en promoil mio ragazzo usa viagrahow much is a normal dose of viagrawill viagra help premature ejaculationviagra femenino wikipediaviagra cialis or levitra comparisonque hace el viagra en mujeresgenerisches viagra ohne rezept kaufenviagra.donetsk.uabest way to store viagra
424. Tyronenem
27.07.18
00:10
<a href="http://kawanboni.com/where-can-you-buy-cheap-cialis.html#">where can you buy cheap cialis</a> cialis 20 mg <a href="http://kawanboni.com/where-can-you-buy-cheap-cialis.html#">kawanboni.com/where-can-you-buy-cheap-cialis.html</a>
cialis soft tabs for sale [url=http://kawanboni.com/where-can-you-buy-cheap-cialis.html#]http://kawanboni.com/where-can-you-buy-cheap-cialis.html[/url]
deutschland cialis online http://kawanboni.com/where-can-you-buy-cheap-cialis.html
cialis viagra online pharmacycheap cialis generic 20mgcialis levitra staxyn and viagradiferencia cialis soft viagracialis 5 mg chemist warehouseeffet du cialis chez lhommecheapest cialis onlinecomcialis hoe te gebruikencialis ohne rezept in apothekecialis vs viagra vs levitrablue cross blue shield health cialisfastest delivery cialis soft
423. Tyronenem
26.07.18
08:18
<a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html#">buy cialis 20 mg online</a> cialis coupons printable <a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html#">kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html</a>
we like it cialis soft gel [url=http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html#]http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html[/url]
free cialis http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html
brand cialis nlprix cialis once a dacialis 200 dollar savings cardbuy n cialis softcialis experation datebuy cialis cheaper onlinecialis and kamagra togetherwhy does cialis work better than viagracialis forumscialis substitutes over the countergeneric cialis from india warningcialis kopen in groningenviagra cialis canadian pharmacycialis e viagra contemporaneamente
422. Tyronenem
25.07.18
16:53
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> cialis from canada
cialis tablets for sale [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
cialis for daily use http://cialisonli.com/#buy-generic-cialis
421. Tyronenem
25.07.18
00:02
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> discount cialis
buy cialis [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
achat cialis en suisse http://cialisonli.com/#buy-cialis-super-active
420. Tyronenem
24.07.18
01:17
<a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a> cialis great britain
cialis daily new zealand [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
tarif cialis france http://cialisvv.com/#buy-cialis
419. Tyronenem
23.07.18
10:00
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> cuanto cuesta cialis yaho
we like it cialis soft gel [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
enter site 20 mg cialis cost http://babecolate.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
418. Tyronenem
21.07.18
23:57
<a href="http://cialissv.com/#">buy cialis online</a> how to purchase cialis on line <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
cialis rckenschmerzen [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
chinese cialis 50 mg http://cialissv.com/#buy-generic-cialis
generic cialis in usacialis daily vs prnmedicare pays for cialiswo cialis bestellen forumno prescription cialis overnightcialis negril pharmacy no prescriptioncialis viagra levitra effectsrecomended cialis dosagewhat color pill is cialisviagra medication prescription levitra cialis propcialis 10mg bestellenbuying cialis
417. Tyronenem
21.07.18
10:45
<a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a> buying cialis on internet
buy cialis online cheapest [url=http://cialissi.com/#]http://cialissi.com/[/url]
cialis great britain http://cialissi.com/#cialis-5-mg
416. Tyronenem
20.07.18
20:57
<a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a> cialis generico en mexico
generic cialis soft gels [url=http://cialissi.com/#]http://cialissi.com/[/url]
acquistare cialis internet http://cialissi.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
415. CoreyWhiva
20.07.18
06:40
<a href="http://viagraky.com/">viagra pills</a> cheap viagra pharmacy <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
buy cheap viagra [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url]
viagra pills http://viagraky.com/#tadalafil-20-mg
comprar viagra sin receta y contrareembolsola mejor manera de tomar viagraviagra sin receta en granadaviagra rapid tabs reviewswann viagra nicht einnehmeninstant homemade viagraviagra bodybuilding forumcan you take nitro and viagraviagra online paypalbest place to purchase generic viagraviagra pill price in indiabest way to dissolve viagrael viagra tiene testosteronabuy viagra 50mgviagra livraison 24h francewozu benutzt man viagraiguana viagrageneric viagra overnight delivery
414. CoreyWhiva
19.07.18
14:49
<a href="http://viabiovit.com/">viagra tablets</a> online pharmacy sildenafil <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
how to get viagra prescription [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url]
viagra uk prescription http://viabiovit.com/#viagra-20mg
viagra company wikiviagra generico mujerthe viagra challenge habib showwhat is the best brand viagraviagra online sales co ukwhere to get viagra in nairobique es lo que ase el viagraeffects of viagra on liverelfenblume viagrasiti sicuri comprare viagraalternative gegen viagrawhy do you get a headache after viagraviagra dosen't work anymoreuse of viagra with penile implantcheap viagra europeiguana viagracan you take viagra twice in one day
413. CoreyWhiva
18.07.18
16:13
<a href="http://viagraky.com/">where to buy viagra</a> buy viagra cheap online <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
viagra online rx [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url]
buy viagra mastercard http://viagraky.com/#viagra-tablets-australia
can dogs eat viagraviagra pa nettet lovligtviagra and diabetes type 1herbal viagra pills gncdoes viagra allow you to maintain an erection after ejaculationordering viagra without prescriptiononline viagra prescriptioncan i buy viagra over the counter in lanzaroteviagra rulescialis kombiniert mit viagrazoloft viagra ejaculationscientist who invented viagrabuy real viagra online without prescriptionwie sieht viagra von innen aus witzdoxazosin and viagraviagra off patent usviagra buy uktrouver viagrawhere to get viagra in phuketonline kob af viagra
412. CoreyWhiva
17.07.18
19:22
<a href="http://viabiovit.com/">buy viagra</a> buying real viagra online <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
buy cheap viagra online usa [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url]
where to buy herbal viagra http://viabiovit.com/#buy-generic-viagra
dolor de cabeza por viagraviagra per gayviagra eurekasanteviagra ftmsildenafil teva or viagrabuy viagra online in sydneybuy viagra in sri lankaviagra fuckviagra online auf rechnungque efectos hace el viagradoes viagra make you get hardwhat would happen if i girl took viagraoutdated viagra pills
411. CoreyWhiva
17.07.18
00:52
<a href="http://viagraky.com/">viagra tablets</a> where to buy viagra online uk <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
buy viagra online usa [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url]
buying viagra online forum http://viagraky.com/#discount-viagra
viagra sheffieldwhat insurance company covers viagrashould i take viagra on wedding nightpurchase brand viagra onlinecheap viagra uk onlinefirst dose viagraprix viagra en pharmacie en franceviagra european unionviagra vor nach essen einnehmencan i take viagra and ramiprilcan you take viagra when your drunkdoes cialis have less side effects than viagrawhat to do when viagra doesn't work anymoreviagra quanto tempo prima va presocanada over the counter viagracomprimido viagra
410. Tyronenem
14.07.18
21:35
<a href="http://cialisky.com/#">cialisky.com</a> i recommend cialis generico
cialis generique 5 mg [url=http://cialisky.com/#]http://cialisky.com/[/url]
cialis uk next day http://cialisky.com/#cialis-20mg
409. Tyronenem
14.07.18
05:00
<a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a> cialis pills
cialis kamagra levitra [url=http://kawanboni.com/#]http://kawanboni.com/[/url]
cialis online http://kawanboni.com/#generic-cialis
408. Tyronenem
13.07.18
13:54
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> we choice cialis pfizer india
only best offers 100mg cialis [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
warnings for cialis http://babecolate.com/#cialis-generic
407. Tyronenem
11.07.18
22:23
<a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a> cialis generic tadalafil buy
cialis 100mg suppliers [url=http://cialisvus.com/#]http://cialisvus.com/[/url]
walgreens price for cialis http://cialisvus.com/#cialis-20-mg
406. Tyronenem
10.07.18
21:23
<a href="http://eddrugsgeneric.com/#">eddrugsgeneric.com</a> try it no rx cialis
generic cialis 20mg uk [url=http://eddrugsgeneric.com/#]http://eddrugsgeneric.com/[/url]
prescription doctor cialis http://eddrugsgeneric.com/#buy-cialis-super-active
405. Tyronenem
10.07.18
00:25
<a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a> generic cialis 20mg uk
cialis 5 mg [url=http://cialisvu.com/#]http://cialisvu.com/[/url]
enter site natural cialis http://cialisvu.com/#cialis-generic
404. Tyronenem
09.07.18
06:49
<a href="http://cialisb.com/#">cialisb.com</a> il cialis quanto costa
cialis australia org [url=http://cialisb.com/#]http://cialisb.com/[/url]
cialis wir preise http://cialisb.com/#cialis-super-active
403. Tyronenem
08.07.18
15:08
<a href="http://cialisiv.com/#">cialisiv.com</a> buy brand cialis cheap
buy cialis online legal [url=http://cialisiv.com/#]http://cialisiv.com/[/url]
buy cheap cialis in uk http://cialisiv.com/#cialis-generic
402. Tyronenem
05.07.18
08:41
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis sicuro in linea
cialis patent expiration [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
deutschland cialis online http://cialisvi.com/#tadalafil
401. Tyronenem
04.07.18
10:15
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis australia org
cialis pills price each [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
cialis 50 mg soft tab http://cialisvi.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
400. Tyronenem
02.07.18
23:20
<a href="http://cialisvbuy.com/">cialisvbuy.com</a> cialis 200 dollar savings card
cialis patentablauf in deutschland [url=http://cialisvbuy.com/]http://cialisvbuy.com/[/url]
achat cialis en suisse http://cialisvbuy.com/#cialis-20-mg
399. CoreyWhiva
29.06.18
12:08
<a href="http://rldta.com/">viagra canada</a> buy viagra online without prescription <a href="http://rldta.com/">rldta.com</a>
buying viagra uk [url=http://rldta.com/]http://rldta.com/[/url]
cheap sildenafil uk http://rldta.com/#viagra-from-canada
viagra racing jacketsafely buy viagra onlineviagra et hypertensionlegal import viagra australiaviagra sport machenviagra feminino japonesviagra+warszawa+24hcan i get a prescription for viagra at a walk in clinicviagra chemical classis viagra made from turtlesun sostituto del viagramexican pharmacy viagraviagra kopen amsterdamlevitra vs viagra which is betterringing in ears after viagraviagra online buy india
398. CoreyWhiva
15.06.18
11:31
comprar viagra en farmaciaswhere to buy legitimate viagraviagra shop canadacuanto vale una pastilla de viagra colombiais viagra an alpha blockertestosterone therapy and viagracomentarios sobre el uso de viagrala cancion del viagra coliseo romano megawhere to buy real viagra in thailandviagra kaufen in niederlandeviagra side effectslowest price on real viagraseriose viagra generika
generic viagra cheap <a href="http://viagraky.com/#viagra-generic">viagra on line</a>
viagra 100mg [url=http://viagraky.com/#viagra-20mg]online viagra[/url]
viagra online pharmacy levitra http://viagraky.com/#tadalafil-5mg
generic viagra and indiaviagra online pay with paypalqual o risco do viagraviagra hamileviagra and dogs12 generic meltabs viagracara pemakaian viagra cairviagra ptsdviagra y otros productosviagra in surrey bcwhere to order viagra online forumfinns viagra pa apoteketcontra indicacoes uso viagraside effects of 25mg viagrawhere can i buy viagra without prescription in londonfungsi viagra wanitabest site to buy viagra in australiabuy viagra online orderside effects of long term use of viagra
397. CoreyWhiva
15.06.18
11:18
silagra <a href="http://viagraiy.com/#buy-viagra-online">viagra without prescription</a>
how can you buy viagra [url=http://viagraiy.com/#low-cost-viagra-20mg]viagra without a doctor prescription[/url]
can you buy viagra at walmart http://viagraiy.com/#viagra-20-mg
396. CoreyWhiva
08.06.18
23:15
viagra facts and mythscan you take prednisone and viagraviagra aus usa zollonline viagra buy viagra online tadalisviagra 10 tabletall natural viagra at gncsildenafil and viagranew pill viagra for the brainviagra ginkgo bilobaonline viagra prescriptionkann man viagra auch in der apotheke kaufenviagra aehnlichefectos de la viagra 100 mgchiffre d'affaire pfizer viagraviagra gel bestellenviagra sin receta dr simibest place to order viagra online forumcuanto cuesta el viagra en mexicoprice of viagra costcoviagra vietnam
buy cheap generic viagra <a href="http://viagravonline.com/#buy-viagra">viagra 100mg</a>
where can we buy viagra [url=http://viagravonline.com/#buy-generic-viagra]generic viagra online[/url]
how old do you have to be to buy viagra http://viabiovit.com/#viagra-tablets-australia
kamagra viagra te koopgeneric viagra cialis levitra cheapwhich works best viagra levitraviagra rate in pakistanviagra natural femeninagay and viagraviagra ukraine pop music groupviagra boners videoshow long viagra takeseuropean viagrawhat would happen if a woman took a mans viagrasuche gunstige viagrais it illegal to order viagra online in australiapara que sirve la viagra
395. CoreyWhiva
08.06.18
23:04
duree efficacite du viagrawann wurde viagra erfundenhow to get your dr to prescribe viagraausztral viagraviagra 100 couponviagra for the brain abcviagra 100mg tabletviagra g4rogaine viagra jokecomprar viagra en cordoba argentinanon prescription type viagracomprar viagra sin receta foro
viagra prescription <a href="http://viabiovit.com/#buy-viagra-online">where can i buy viagra</a>
uk online pharmacy viagra [url=http://viagraky.com/#buy-viagra-online]viagra from canada[/url]
buy sildenafil online cheap http://viagraky.com/#viagra-5-mg
when does viagra peakwassermelone statt viagrawhat does it feel like after taking viagrais it safe to take viagra with propeciasafe buy viagra online uksi puo acquistare il viagra senza ricettasildenafil viagra and the heartoutlook viagra spamcomo usar correctamente la viagraviagra online auprijs viagra in turkijeeyaculacion precoz tratamiento viagrakeppra and viagraviagra 200mg pillsviagra online 10 mg
394. CoreyWhiva
08.06.18
22:53
how long viagra kicks incost of viagra onlinebuy viagra phnom penhviagra party drugtiempo de accion de la viagraviagra in chfqual o tempo de reacao do viagrawhere to buy viagra germanygeneric viagra unsafefarmacias andorra viagrabuying viagra in kuwait
buyviagra <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-from-canada">viagra generic</a>
where can you buy viagra without a prescription [url=http://viagraky.com/#viagra-20mg]where can i buy viagra[/url]
can i buy viagra online http://viagravonline.com/#buy-generic-viagra
does viagra make u last longer in bedacquistare viagra in italiawalgreens viagra pillsviagra venta libre espanawhere to buy viagra in seoulwhy are doctors giving babies viagrao que quer dizer viagraviagra europeoviagra after effectsviagra comes in what mgviagra pa svenskaviagra revieworder online viagra in indiacomo comprar viagra en internetmieux viagra cialisviagra review boardviagra et anti inflammatoire
393. CoreyWhiva
08.06.18
22:31
donde comprar viagra en mexico dfcheep viagra ukwhere to buy viagra in christchurchgodt sted at kobe viagraviagra yang asliwas kostet viagra auf privatrezeptfunction of viagra drugdangerous side effects of expired viagracaffeine effects viagrabuy viagra online without prescription with overnight deliveryviagra warfarin interactioncanada discount viagra
how to buy real viagra <a href="http://viabiovit.com/#viagra-5-mg">viagra online</a>
buy sildenafil online cheap [url=http://viagravipsale.com/#generic-for-viagra]viagra 100mg[/url]
buy viagra 100mg http://viagraessale.com/#buy-generic-viagra
viagra jelly packmedicamentos igual al viagrael viagra calienta a las mujerescan 14 year old take viagrawhat will viagra do to a 16 year oldles generiques de viagrais viagra bought in mexico safeviagra 100 cut in halfviagra generika indien kaufenusa viagra 3000mgviagra tablets namessex and the city the man the myth the viagra music
392. CoreyWhiva
08.06.18
22:21
prelox blue viagradiscount viagra cialis levitra online canadanobelpreis viagracomo se toma la pastilla viagraviagra hot flushcombinar alcohol con viagrakaboom answer to viagraviagra fur die frau als tropfenviagra generic no prescriptionviagra kopen 24 uurhow can i tell if my boyfriend is taking viagrabuy viagra nowviagra for cellulitewanneer viagra niet gebruikenpeligros del viagra en jovenesdoes viagra increase uterine lining
viagra online pharmacy uk <a href="http://viagrayosale.com/#buy-generic-viagra">viagra 100mg</a>
uk viagra prices [url=http://viagravonline.com/#viagra-levitra]buy viagra online[/url]
online sildenafil uk http://viagravonline.com/#viagra-5-mg
pharmacie en ligne achat viagrawhat happens if you put viagra in a drinkcan viagra cause blood clots in urineviagra preise auslanddangers taking viagra everydaystores that sell generic viagralist of generic viagraviagra effect kidneysberita viagra untuk wanitaviagra unga manviagra retinal detachmentnfl players take viagraviagra in polandeye problems with viagracan i take viagra at 19pfizer viagra 100mg hat??sa
391. CoreyWhiva
08.06.18
22:10
where can i buy viagra fromviagra ve keditosh.0 viagra gay challenge videodo you get dependent on viagraque pasa si mi novia toma viagraaverage age viagra usegeneric viagra and pay palviagra for 40 year oldviagra kaufen in schweizdo you come with viagraremboursement viagra francecomprar viagra en cordoba sin recetaviagra 50mg or 100donde comprar viagra en lima peruside effects of a viagraforum meilleur site viagrayoutube jack in the box viagrafast working viagracost difference between cialis and viagrabuy viagra online uk cheap
online viagra <a href="http://rldta.com/#viagra-uk">sildenafil 100mg</a>
how to order viagra [url=http://viagraky.com/#buy-generic-viagra]buy generic viagra online[/url]
cheapest generic viagra uk http://rldta.com/#tadalafil-5mg
medicare paying for viagraqual o nome do viagra azulzinhoviagra dose informationlaatste nieuws viagradoes generic viagra from india workcombining viagra and regalisviagra does not cause infertilityviagra non prescriptionwhat would happen if a guy took viagraviagra and alcohol consumption2 chainz i be goin hard viagra lyricsgeneric viagra online without prescriptionturkish viagra wikipediaviagra online fedex overnight shipping
390. CoreyWhiva
08.06.18
21:59
viagra headquarters buildingcoke met viagraare there any over the counter drugs like viagraviagra craveriqual nome generico viagrawhere can i find viagra in storesviagra mahlzeitpeligros de usar viagraviagra best taken whenviagra price eurois viagra available in walgreenscheap viagra online canadian pharmacy
where can u buy viagra <a href="http://rldta.com/#viagra-20-mg">viagra from canada</a>
canadian pharmacy viagra [url=http://viabiovit.com/#viagra-from-canada]generic viagra online[/url]
buying viagra without a prescription http://viagraessale.com/#tadalafil-20-mg
quanti tipi di viagra ci sonoeffects of viagra on childbirthstatines viagrageneric viagra canadian pharmaciesoriginal viagra deutschlandprescription free viagra australiawhere to find viagra in pakistanwhere can you buy viagra pillsfind viagra in dubaican i buy viagra over the counter in bangkoknorvasc viagra adverse reactionhow to get viagra free
389. CoreyWhiva
08.06.18
21:48
what about generic viagrapara la viagra hace falta recetaviagra es drogael viagra se vende con receta argentinatengo 24 anos puedo usar viagradiferencias entre levitra y viagrais viagra good for blood pressuretook two viagrawhat does viagra do after ejaculationbest herbal viagra pillsviagra sales historyatenolol ctcl fungoides viagra cheap
how to buy viagra online without a prescription <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-uk">viagra prices</a>
buy viagra soft online [url=http://viagravonline.com/#viagra-tablets-australia]where to buy viagra[/url]
can you buy viagra without prescription http://viagraessale.com/#low-cost-viagra-20mg
viagra kaufen in essenviagra ice cream selfridgeswhere can buy viagra in dublinnatural supplement for viagrahow long do i take viagra before sexis viagra good for hairaverage age to take viagrahow to buy viagra online withoutviagra 100mg onlinehappens if you take expired viagra
388. CoreyWhiva
08.06.18
21:38
tekli viagra ankaracompare levitra and cialis and viagraviagra generika internetcan viagra maintain erection after ejaculationviagra amphetaminescallao pharmacy generic viagraviagra and yeast infectionsfemale legislator viagracamel milk vs viagraviagra low cost repubblicacan you take steroids with viagranatural supplements instead of viagrajalepeno and viagraviagra how does it work in the body
best place to buy viagra <a href="http://viagrayosale.com/#low-cost-viagra-20mg">where to buy viagra</a>
where can i buy viagra pills <a href=http://viagravipsale.com/#buy-generic-viagra>where to buy viagra</a>
buy viagra online with a prescription http://viagraessale.com/#low-cost-viagra-20mg
viagra generico levitragevaren van viagrareliable viagra supplier uksandra fluke viagrase il viagra non fa effettois canadian pharmacy viagra realdoes medicare pay for viagra 2010viagra funciona com jovensviagra idososdrug to reverse viagrabuying viagra over the internet
387. CoreyWhiva
08.06.18
21:27
viagra y cialis espa olviagra cialis premature ejaculationviagra obbligo ricettadoes daily cialis work better than viagraviagra before and after videoonline viagra no prescriptionlust auf rezept viagra f??r die frauviagra ordering on linedosage and administration of viagrawhy do i get so much viagra spamviagra gas station commercial songdonde venden viagra en guatemalahow to identify viagra pillspfizer viagra 100mg hasznalatacomo comprar viagra en espana sin receta
buy cheap generic viagra <a href="http://viabiovit.com/#generic-for-viagra">generic viagra online</a>
can you buy viagra at the store <a href=http://viagravipsale.com/#viagra-5-mg>viagra uk</a>
how old do you have to be to buy viagra http://viagrayosale.com/#viagra-levitra
buy generic viagra online usaviagra a jej ucinkyviagra following heart attackviagra prisviagra packagingwatermelon viagra 2014how does viagra workhoe krijg ik viagrabuy viagra visa electronqual o risco do viagrabuy viagra cheapcomparison viagra vs cialis
386. CoreyWhiva
08.06.18
21:16
como tomar viagra 50 mgcomprar viagra por internet argentinabuy viagra cheapestquem toma paroxetina pode tomar viagrabuy canada viagrausa viagra (beyaz altin)where do they sell viagra pillsque efectos causa el viagra en las mujereswhy do i get a stuffy nose when i take viagracomparison study of viagra cialis levitrahow can i get my doctor to prescribe me viagradoes viagra affect a babytking viagraviagra and renal insufficiencyviagra kopen hoorndifference between viagra and super viagraveilig viagra kopen zonder receptviagra causes constipation
cheap online viagra uk <a href="http://rldta.com/#discount-viagra">buy viagra online</a>
buying viagra on line <a href=http://viabiovit.com/#viagra-20mg>where to buy viagra</a>
online viagra no prescription http://viagrayosale.com/#tadalafil-20-mg
<a href="http://www.gia" target="_blank">http://www.gia</a> thuoc viagracome avere del viagratwo main ingredients in viagraviagra techniqueviagra pharmacy reviewsrod liddle viagrais it illegal to buy viagragetting viagra in taiwannecesito un viagra naturalwhich tesco are selling viagracan viagra make u fail a drug test
385. CoreyWhiva
08.06.18
21:05
natural things that act like viagracost of viagra in the philippinesviagra y congestion nasalfoods that act like viagrahow to order viagrawhere can i get viagra in adelaidedifference between l-arginine and viagraque contienen las pastillas de viagrastandig viagra mailsviagra businessviagra ejaculationselling generic viagra online home businessj'utilise du viagraonline meds viagraviagra short term memory loss
online pharmacy viagra <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-5-mg">viagra online</a>
buy viagra online usa <a href=http://viagrayosale.com/#tadalafil-20-mg>where can i buy viagra</a>
canadian pharmacy viagra http://rldta.com/#viagra-generic
topix viagra ukgeneric viagra doesn't workfast delivery of viagrail viagra naturale in erboristeriaviagra shipped from within canadaviagra 10 eurobenutzt ihr viagrabuy viagra alternativeviagra kopen in belgie apotheekviagra fungerar inteviagra gunstig im ausland kaufencan i get viagra at walgreensviagra y femarafemale viagra 2011viagra y deportesremedio natural equivalente viagra
384. CoreyWhiva
08.06.18
20:54
viagra pa nett forumviagra brandhow long effect of viagra lastsviagra orange juicewhat is viagra composed ofequivalente de viagrabest non viagrahvor kan man kobe billig viagraviagra jokes jokesnombre comercial del viagra en paraguayviagra generika kaufen nachnahmeviagra meenemen uit turkijeviagra arzt verschreibensimilares viagra mexicosuperdrug viagraviagra alternatives over counter gnccan you take paracetamol with viagra
cheap viagra online pharmacy <a href="http://viabiovit.com/#buy-viagra">viagra pills</a>
buy generic sildenafil <a href=http://viabiovit.com/#tadalafil-5mg>buy viagra online</a>
buy viagra soft http://rldta.com/#low-cost-viagra-20mg
can you take paxil and viagra togetherall natural viagra pillaustralian customs viagrawhat happens when girl takes viagraviagra zilficgeneric viagra super active sildenafil 100mgviagra effectiveviagra no prescription needed cheapviagra laten testengracias viagraquestions about viagra
383. CoreyWhiva
08.06.18
20:42
side effects of mixing alcohol with viagraefficacite du viagra generiquewhy not take viagra more than once a daybuy viagra essexcreatine and viagra interactionwhy is avigra cheaper than viagraonline viagra usaviagra soft tabs next dayemail hacked by viagrahow far in advance do you need to take viagracuanto vale viagra colombiacan you buy viagra over the counter in spainviagra free samples nzis any side effect of viagraviagra capsulespulmoner hipertansiyonda viagra kullan?m?achat de viagra franceviagra y el glaucomapills4u viagradose viagra cocaine
how to purchase viagra online <a href="http://viagraessale.com/#viagra-20-mg">viagra without prescription</a>
vigra <a href=http://viagravonline.com/#viagra-tablets-australia>viagra from canada</a>
buy now viagra http://viagraky.com/#viagra-20mg
red pill blue pill viagraviagra alcohol hangoversobredosis de viagra de tom kaulitzun viagra per donneviagra sitesviagra erowidskamt viagraviagra edad se tomaqual o nome do viagra azulzinhoprijs viagra 25 mgviagra sin receta preciobuy viagra from ebaycheap viagra australia fast deliverycan viagra lower blood pressureel viagra afecta al embarazoviagra lebensmittel
382. CoreyWhiva
08.06.18
20:31
taking viagra at 20has the patent for viagra expirei want to buy generic viagracan heart patients take viagrapharmacy at home viagramaking viagra work betterpastilla viagra para hombresviagra ziekenfondsviagra valencia farmaciaviagra ieftinviagra profesionalsimilares del viagrafree 6 viagraviagra pfizer 100mg dzia?aniehow long wait after taking viagraphotos of viagrawhat is the best between viagra and cialis and levitra
buy viagra pfizer <a href="http://viagraky.com/#viagra-20mg">viagra on line</a>
buy viagra online safe <a href=http://viagrayosale.com/#viagra-20mg>viagra on line</a>
buy viagra online generic http://viagraky.com/#tadalafil-20-mg
buy cheap viagra prescription onlinewhat is the effect of taking viagracuanto vale la viagra sin recetaviagra alternatives over counterviagra verkrijgbaar bij apotheekviagra en franceque funcion tiene el viagraviagra dosage for performance anxietyviagra and warfarinles types de viagracan you buy viagra without prescripitionside effects of using viagradoes the va pay for viagraqual o melhor tipo de viagraviagra color changesviagra comedownesiste un viagra per le donneviagra and athletic performanceosama bin laden viagrafemale viagra colombia
381. Tyronenem
08.06.18
20:21
cialis for sale
cialis manufacturer coupon <a href="http://cialisda.com/ ">cialis tablets</a>
order cialis from india <a href=http://cialisvu.com/#cialis-5mg>cialis prices</a>
if a woman takes a mans cialis http://cialisb.com/#buy-generic-cialis
380. Tyronenem
08.06.18
20:10
generic cialis tadalafil
achat cialis en itali <a href="http://babecolate.com/ ">tadalafil 10 mg</a>
cialis generique <a href=http://eddrugsgeneric.com/#cialis-without-a-doctors-prescription>cialis tablets</a>
cialis tadalafil online http://cialisbuys.com/#buy-cialis-super-active
379. Tyronenem
08.06.18
19:50
how does cialis work
cialis generic tadalafil buy <a href="http://cialisda.com/#tadalafil">cialis 20mg</a>
buy cialis online cheapest <a href=http://cialisvu.com/#cialis-5-mg>cialis 20mg prix en pharmacie</a>
get cheap cialis http://cialisb.com/#cialis-super-active
378. Tyronenem
08.06.18
19:39
cialis canada
cialis 5mg prix <a href="http://babecolate.com/#cialis-20-mg">buy cialis</a>
canadian drugs generic cialis <a href=http://eddrugsgeneric.com/#buy-generic-cialis>buy cialis</a>
free generic cialis http://cialisbuys.com/#cialis-5-mg
377. Tyronenem
08.06.18
19:28
cialis generico in farmacia
acquisto online cialis <a href="http://babecolate.com/ ">cialis online</a>
acheter cialis meilleur pri <a href=http://eddrugsgeneric.com/#cialis-20-mg>buy cialis online</a>
cialis 5 mg para diabeticos http://cialisbuys.com/#cialis-20-mg
376. Tyronenem
08.06.18
19:17
cialis online nederland
cialis manufacturer coupon <a href="http://babecolate.com/ ">buy cialis online</a>
cialis name brand cheap <a href=http://eddrugsgeneric.com/#buy-cialis-super-active>cialis pills</a>
generic cialis levitra http://cialisbuys.com/#buy-cialis-super-active
375. Tyronenem
08.06.18
19:07
cialis preise schweiz
tarif cialis france <a href="http://cialisda.com/ ">tadalafil 20 mg</a>
fast cialis online <a href=http://cialisvu.com/#generic-cialis>canadian cialis</a>
trusted tabled cialis softabs http://cialisb.com/#buy-cialis-super-active
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.0545