Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиНормативни актове / Нормативни актове в системата на народната просвета

03 Септември 00, 22:54
Наредба № 5 от 29 декември 1996 г. за повишаване квалификацията на педагогическите кадри
ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И

РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИОбнародвана, ДВ, бр. 6 от 1997 г., попр., бр. 8 от 1997 г.,

доп., бр. 73 от 1997 г., изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.


Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С тази наредба се определят условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и редът за придобиване на педагогически професионално-квалификационни степени.

Чл. 2. Повишаването на квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на следдипломно обучение се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите кадри.

Чл. 3. По-високото равнище на професионална компетентност на педагогическите кадри е основа за придобиване от тях на професионално-квалификационни степени.

Чл. 4. (1) Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в системата на народната просвета.

(2) Професионално-квалификационни степени могат да придобиват педагогическите кадри по ал. 1, както и лица, работещи на други длъжности в системата на средното образование, определени с тази наредба.

Чл. 5. (1) Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудово-правни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и техните работодатели по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 31 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 62 и 77 от 1992 г., бр. 54 и 75 от 1993 г.; попр., бр. 90 от 1993 г.; изм., бр. 13 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 68 от 1994 г., бр. 3 и 73 от 1995 г. и бр. 8 от 1996 г.).

(2) Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между заявителите (училища, детски градини, обслужващи звена, РИ на МОНТ, общини, МОНТ, други юридически или физически лица) и обучаващата институция.


Раздел II

УСЛОВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

Чл. 6. Повишаването на квалификацията на педагогическите кадри има за цел:

1. да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;

2. да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.

Чл. 7. Обучението за повишаването на квалификацията на педагогическите кадри се осъществява в системата на висшето образование от български висши училища, създадени по ред, установен със Закона за висшето образование (ДВ, бр. 112 от 1995 г. ), и от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите.

Чл. 8. (1) Основни организирани форми за повишаване на квалификацията са:

1. комплексен курс - продължителност на присъствените занятия най-малко три седмици с учебна програма, която обхваща актуална проблематика в съответствие с функциите на заеманата от обучаваните педагогическа длъжност;

2. тематичен курс - продължителност до две седмици с учебна програма, която обхваща теоретична и практическа подготовка по конкретен професионално-педагогически проблем;

3. инструктивен курс - продължителност до една седмица с учебна програма, която обхваща подготовка по ново учебно съдържание, специфични професионални функции и др.;

4. професионално-педагогическа специализация ;

5. специализация в конкретна научна област;

6. тренинг за усвояване и усъвършенстване на професионално-педагогически умения;

7. семинар, практикум, проблемна група, конференция и др.

(2) Формите за повишаване на квалификацията по ал. 1 не могат да бъдат основание за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на формата по ал. 1, т. 4.

(3) След успешно завършване на обучението за повишаване на квалификацията във формите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, провеждани от институтите и висшите училища по чл. 7, педагогическите кадри получават документ.

Чл. 9. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:

1. по собствено желание;

2. по препоръка на работодателя;

3. по препоръка на експерти от РИ на МОНТ.

Чл. 10. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията следва да се включват педагогически кадри, които:

1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания;

2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета;

3. преминават на нова педагогическа длъжност;

4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години.

Чл. 11. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява на следните три равнища:

1. училищно;

2. регионално;

3. национално.

(2) Организатори и координатори на дейностите, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите кадри, са:

1. на училищно равнище - директорът на училището, детската градина или обслужващото звено;

2. на регионално равнище - регионалните инспекторати на МОНТ и домовете за професионално-творческо развитие на учителите;

3. на национално равнище - Министерството на образованието, науката и технологиите.

(3) Регионалните инспекторати на МОНТ разработват годишни програми за квалификация на педагогическите кадри на регионално равнище и възлагат на домовете за професионално-творческо развитие на учителите организирането на съответните дейности.

Чл. 12. (1) Квалификационната дейност на училищно равнище има за цел:

1. усъвършенстване на професионалните умения;

2. промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.

(2) Формите на работа могат да бъдат:

1. проблемна група;

2. семинар;

3. практикум;

4. тренинг;

5. лектория;

6. школа;

7. научно-практическа или методическа конференция;

8. други.

(3) Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.

(4) Квалификационната дейност се реализира по възможност със съдействието на висшите училища, специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите и РИ на МОНТ.

(5) Финансирането се осигурява в рамките на бюджета на училището, детската градина или обслужващото звено, от собствени приходи, дарения и др.

Чл. 13. (1) Специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите: ЦИУУ - София, ИПКУ - Варна, и ИПКУ - Стара Загора, разработват годишни планове за финансираното от държавата обучение за повишаване квалификацията на педагогическите кадри .(2) Плановете по ал. 1 се утвърждават от министъра на образованието, науката и технологиите.

Раздел III

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИЧл. 14. В съответствие с достигнатото равнище на своята професионална компетентност при професионалната си реализация педагогическите кадри могат да придобиват следните професионално-квалификационни степени :

1. пета професионално-квалификационна степен;

2. четвърта професионално-квалификационна степен;

3. трета професионално-квалификационна степен;

4. втора професионално-квалификационна степен;

5. първа професионално-квалификационна степен.

Чл. 15. (1) Професионално-квалификационните степени се присъждат от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите: ЦИУУ - София, ИПКУ - Варна, и ИПКУ - Стара Загора.

(2) На придобилите съответна професионално-квалификационна степен институтите по ал. 1 издават свидетелства по образец (приложения No 1 - 5).

Чл. 16. Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационни степени към момента на кандидатстване е необходимо:

1. да имат най-малко една година педагогически стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен ;

2. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, освен ако последното е заличено.

Чл. 17. (1) Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен подават следните документи:

1. молба по образец до директора на съответния институт за повишаване квалификацията на учителите (приложение No 6);

2. диплом за завършено висше образование;

3. документ за присъдена професионална квалификация "учител" или придобита педагогическа правоспособност, освен в случаите, когато това не се изисква за заемане на съответната педагогическа длъжност съгласно нормативен акт на МОНТ;

4. препис-извлечение от трудовата книжка;

5. писмена препоръка, изготвена както следва:

а) за педагогическите кадри, работещи в училищата, детските градини и обслужващите звена - от директора и експерт в РИ на МОНТ;

б) за директорите - от началника на РИ на МОНТ и експерт в РИ на МОНТ;

в) за експертите в РИ на МОНТ - от началника на РИ на МОНТ и експерт в МОНТ;

г) за началниците на РИ на МОНТ - от началник на управление и експерт в МОНТ;

д) за работещите в МОНТ - от началник управление и заместник-министър в МОНТ;

6. документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен;

7. изискваната за съответната професионално-квалификационна степен писмена разработка, публикации, документ за завършена специализация или диплом за научна степен и автореферат.

(2) (Попр., ДВ, бр. 8 от 1997 г.) Кандидатите за трета професионално-квалификационна степен могат да подават документи през цялата календарна година.

(3) Кандидатите за придобиване на останалите професионално-квалификационни степени подават документите по ал. 1 в срок от 1 юни до 30 юли.

(4) След подаване на документите не се допускат промени в писмените разработки по ал. 1, т. 7.

Чл. 18. (1) Пета професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. към момента на кандидатстване имат най-малко четири последователни години педагогически стаж;

2. издържат с успех най-малко много добър 4,50 устен изпит по конспект.

(2) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият педагогически кадри, който отговорят на изискванията на ал. 1, т. 1 и представят грамоти и други награди на свои ученици за изяви на национално и международно равнище, организирани от МОНТ в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.

Чл. 19. Четвърта професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. имат пета професионално-квалификационна степен;

2. издържат с успех най-малко много добър 4,50 писмен изпит по проблем от конкретната професионална област, в която работи кандидатът.

Чл. 20. (1) Трета професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. имат четвърта професионално-квалификационна степен;

2. след придобиването на четвърта професионално-квалификационна степен завършат едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50.

(2) Специализацията по ал. 1 трябва да отговаря на следните условия:

1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическото майсторство на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;

2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50% от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;

3. присъствените занятия по учебния план да бъдат не по-малко от 200 учебни часа.

(3) На завършилите специализацията по ал. 1 се издава свидетелство по образец (приложение No 7).

(4) Учебният план на специализацията е неразделна част от договора по чл. 5, ал. 2.

(5) Педагогически кадри, които са завършили успешно професионално-педагогическа специализация, организирана от чуждестранно висше училище, имат право да придобият трета професионално-квалификационна степен, когато:

1. (попр., ДВ, бр. 8 от 1997 г.) са спазили всички останали изисквания за придобиване на трета професионално-квалификационна степен;

2. съдържанието и организацията на специализацията отговаря на изискванията на ал. 2;

3. документът за завършената специализация е легализиран от МОНТ.

Чл. 21. (1) Втора професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. имат трета професионално-квалификационна степен;

2. след придобиването на трета професионално-квалификационна степен защитят с успех най-малко много добър 4,50 писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена от кандидатите диагностична процедура.

Чл. 22. Първа професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. имат втора професионално-квалификационна степен;

2. успешно защитят свързана с педагогическата практика на кандидата писмена разработка с изследователски и иновационен характер;

3. представят публикации по професионално-педагогически проблеми, свързани с темата на разработката по т. 2.

Чл. 23. (1) Процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се провеждат от комисии, назначени със заповед на директорите на специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите по чл. 15, ал. 1.

(2) За председател на всяка изпитна комисия по ал. 1 се назначава хабилитиран преподавател или преподавател с научна степен в съответната проблемна област.

(3) Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се заплащат от кандидатите.

Чл. 24. (1) Програмите за съответните изпити и темите на писмените разработки са в обхвата на една от следните проблемни области:

1. методика на обучението;

2. теория на възпитанието, дидактика, възрастова и педагогическа психология, специална педагогика;

3. управление на образованието.

(2) Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационни степени, които заемат управленска длъжност, могат да изберат една от посочените в ал. 1 проблемни области за полагане на изпит или защита на писмена разработка.

(3) По проблемната област "Управление на образованието" могат да се явяват на изпит и да разработват теми за придобиване на професионално-квалификационна степен само кандидати, които към момента на кандидатстване заемат управленска длъжност.

(4) При промяна на заеманата педагогическа длъжност педагогическите кадри запазват правата си, произтичащи от вече придобитата професионално-квалификационна степен.Раздел IV

ОТНЕМАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ


Чл. 25. Професионално-квалификационните степени се отнемат в следните случаи:

1. при лишаване по съдебен ред от правото да се упражнява учителската професия по силата на влязла в сила присъда ;

2. при представяне на разработки и публикации, за които се доказва плагиатство или подправени резултати;

3. при отнемане на научната степен, когато тя е основание за придобиване на професионално-квалификационна степен;

4. при представяне на документи по чл. 17, ал. 1 с невярно съдържание.

Чл. 26. (1) Отнемането на професионално-квалификационна степен се извършва от института, който я е присъдил.

(2) Решение за отнемане на професионално-квалификационна степен се взема въз основа на заключение на експертна комисия, назначена за всеки конкретен случай от директора на института по ал. 1 .

(3) За решението по ал. 2 писмено се уведомява съответния работодател.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1. По смисъла на тази наредба могат да повишават квалификацията си и да придобиват професионално-квалификационни степени:

1. директори, учители, помощник директори - с преподавателска заетост, възпитатели, ръководители на филиал на МУЦТПО, логопеди, педагози, корепетитори, психолози, хореографи, ръководители на учебно-изчислителен кабинет и педагогически съветници в детските градини, училищата и обслужващите звена по смисъла на чл. 2 от Закона за народната просвета, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност съгласно нормативен акт на министъра на образованието, науката и технологиите;

2. специалисти в държавните и общинските обслужващи звена, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици;

3. специалисти, които изпълняват учебно-методически и организационно-педагогически функции в Министерството на образованието, науката и технологиите, в РИ на МОНТ и в домовете за професионално-творческо развитие на учителите.

§ 2. (1) Професионално-квалификационни степени могат да придобиват и специалисти по образованието в общинските администрации, които имат присъдена професионална квалификация "учител" или придобита педагогическа правоспособност и в момента на кандидатстване имат необходимия педагогически стаж на длъжностите по § 1 съгласно изискванията на тази наредба.

(2) Писмената препоръка по чл. 17, ал. 1, т. 5 се изготвя от кмета на общината и експерт по организация и управление от РИ на МОНТ.

§ 3. (1) Професионално-квалификационни степени могат да придобиват и лица, които работят на изборно щатно място в учителски синдикати и имат присъдена професионална квалификация "учител" или са назначени като редовни учители и в момента на кандидатстването имат необходимия педагогически стаж на длъжностите по § 1 съгласно изискванията на тази наредба.

(2) Писмената препоръка по чл. 17, ал. 1, т. 5 се изготвя от работодателя.

§ 4. (Изм., ДВ, бр. 101 от 1999 г.) Педагогически кадри, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен при следните условия:

1. ако имат най-малко четири години педагогически стаж по смисъла на тази наредба;

2. представят писмена препоръка по чл. 17, ал. 1, т. 5;

3. притежават образователно-научната степен "доктор" по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

§ 5. По смисъла на тази наредба за педагогически стаж се счита стажът, придобит на длъжностите по § 1.

§ 6. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени работодателят осигурява ползването на поисканата от кандидата част от редовния платен годишен отпуск за съответната година.

§ 7. На педагогическите кадри по § 1, придобили професионално-квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от Министерството на образованието, науката и технологиите.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 8. (Изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 1999 г.) Педагогическите кадри, придобили първи или втори клас-квалификация до влизане в сила на тази наредба, от 1 януари 2000 г. се ползват с правата на придобили съответно първа и втора професионално-квалификационна степен.

§ 9. С правата по § 8 се ползват педагогически кадри, който притежават свидетелства за първи и втори клас-квалификация, издадени от ЦИУУ - София, ИПКУ - Варна, ИПКУ - Стара Загора, и МНП в съответствие с Наредба No 4 от 1 октомври 1990 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 1990 г.; изм., бр. 13 от 1991 г.), Наредба No 7 (обн., ДВ, бр. 44 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 68 от 1986 г.), Наредба No 15 (ДВ, бр. 15 от 1974 г), Наредба No 0-15 (ДВ, бр. 31 от 1970 г.) и Временна Наредба No 0-15 (ДВ, бр. 91 от 1967 г.).

§ 10. (1) Откритите процедури за придобиване на втори и първи клас-квалификация до влизането в сила на тази наредба приключват при условията и по реда, при които са започнали.

(2) (Изм., ДВ, бр. 101 от 1999 г.) Педагогическите кадри, започнали преди влизането в сила на тази наредба обучение в професионално-педагогическа специализация с продължителност най-малко 12 месеца в учебните заведения по чл. 7 и завършили обучението си след обнародването на наредбата, могат да придобият трета професионално-квалификационна степен в срок до 31.III.2000 г. при следните условия:

1. към момента на подаване на документите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен имат най-малко четири години педагогически стаж;

2. да са завършили специализацията със среден успех от положените изпити най-малко много добър 4,50.;

3. да работят на длъжностите, определени в § 1, 2 и 3.

(3) (Нова, ДВ, бр. 73 от 1997 г.) На педагогическите кадри, завършили обучение в едногодишна специализация с психолого-педагогическа насоченост до влизане в сила на тази наредба, се присъжда втори клас квалификация при условията и по реда, при които е започнало обучението.

§ 11. Начинът и редът за провеждане на процедурите за придобиване на професионално-квалификационните степени се разработват съвместно от институтите по чл. 15, ал. 1 и се утвърждават от министъра на образованието, науката и технологиите в срок 6 месеца след влизането в сила на тази наредба.

§ 12. Министърът на образованието, науката и технологиите осъществява контрол и дава указания по прилагането на тази наредба .

§ 13. Тази наредба се издава на основание чл. 39, ал. 4 от Закона за народната просвета и чл. 3, т. 13 от приложение към чл. 1 на ПМС No 56 от 1995 г. за определяне на основните функции, структурата и числеността на Министерството на образованието, науката и технологиите.

§ 14. Тази наредба отменя Наредба No 4 от 1 октомври 1990 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 1990 г.; изм., бр. 13 от 1991 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 КЪМ ЧЛ. 15, АЛ. 2


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ......................................................................

(институт) (град)СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степенРегистрационен No .........../.......... 199.. г.

......................................................................

(трите имена по паспорт)

ЕГН ................., роден(а) в ....................................

(гр./с.)

завършил/а ......................................, гр. ...............

(учебно заведение)

специалност: ........................., диплома No ....... от ........

(дата)

придобил/а втора професионално-квалификационна степен на .............

(дата)

със свидетелство No ....., изд. от ...................................

(институт)

въз основа на ........................................................

и заповед на директора на ............................................

(институт)

придобива ПЪРВА професионално-квалификационна степен.

............ Директор: .........................

(дата) (подпис и печат)ПРИЛОЖЕНИЕ No 2 КЪМ ЧЛ. 15, АЛ. 2

(Попр., ДВ, бр. 8 от 1997 г.)МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ......................................................................

(институт) (град)СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степенРегистрационен No .........../.......... 199.. г.

......................................................................

(трите имена по паспорт)

ЕГН ................., роден(а) в ....................................

(гр./с.)

завършил/а ......................................, гр. ...............

(учебно заведение)

специалност: ........................., диплома No ....... от ........

(дата)

придобил/а трета професионално-квалификационна степен на .............

(дата)

със свидетелство No ....., изд. от ...................................

(институт)

въз основа на ........................................................

и заповед на директора на ............................................

(институт)

придобива ВТОРА професионално-квалификационна степен.

............ Директор: .........................

(дата) (подпис и печат)ПРИЛОЖЕНИЕ No 3 КЪМ ЧЛ. 15, АЛ. 2

(Попр., ДВ, бр. 8 от 1997 г.)МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ......................................................................

(институт) (град)СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степенРегистрационен No .........../.......... 199.. г.

......................................................................

(трите имена по паспорт)

ЕГН ................., роден(а) в ....................................

(гр./с.)

завършил/а ......................................, гр. ...............

(учебно заведение)

специалност: ........................., диплома No ....... от ........

(дата)

придобил/а четвърта професионално-квалификационна степен на ..........

(дата)

със свидетелство No ....., изд. от ...................................

(институт)

въз основа на ........................................................

и заповед на директора на ............................................

(институт)

придобива ТРЕТА професионално-квалификационна степен.

............ Директор: .........................

(дата) (подпис и печат)ПРИЛОЖЕНИЕ No 4 КЪМ ЧЛ. 15, АЛ. 2

(Попр., ДВ, бр. 8 от 1997 г.)МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ......................................................................

(институт) (град)СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степенРегистрационен No .........../.......... 199.. г.

......................................................................

(трите имена по паспорт)

ЕГН ................., роден(а) в ....................................

(гр./с.)

завършил/а ......................................, гр. ...............

(учебно заведение)

специалност: ........................., диплома No ....... от ........

(дата)

придобил/а пета професионално-квалификационна степен на ..............

(дата)

със свидетелство No ....., изд. от ...................................

(институт)

въз основа на ........................................................

и заповед на директора на ............................................

(институт)

придобива ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен.

............ Директор: .........................

(дата) (подпис и печат)ПРИЛОЖЕНИЕ No 5 КЪМ ЧЛ. 15, АЛ. 2МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ......................................................................

(институт) (град)СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степенРегистрационен No .........../.......... 199.. г.

......................................................................

(трите имена по паспорт)

ЕГН ................., роден(а) в ....................................

(гр./с.)

завършил/а ......................................, гр. ...............

(учебно заведение)

специалност: ........................., диплома No ....... от ........

(дата)

въз основа на ........................................................

и заповед на директора на ............................................

(институт)

придобива ПЕТА професионално-квалификационна степен.

............ Директор: .........................

(дата) (подпис и печат)ПРИЛОЖЕНИЕ No 6 КЪМ ЧЛ. 17, АЛ. 1, Т. 1Вх. No ....... от ............

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ......................

(институт)

ГР. .....................

МОЛБАот ............................................, ЕГН ................,

(име, презиме, фамилия)

роден/а в

гр. (с.) .................................., обл. ...................,

завършил(а) ..............................., гр. ....................,

(висше училище)

специалност: ..........................., диплома No ......./........,

(дата)

месторабота ............................ гр. (с.) ...................,

обл. ................................, длъжност .....................,

преподавател по......................................................,

дом. адрес: ......................................, тел: .............МОЛЯ ДА БЪДА ДОПУСНАТ(А) ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ..............

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕНПРИЛАГАМ:1. Диплом за завършено образование

2. Препис-извлечение от трудовата книжка

3. Препоръка

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

7. ................................................................Дата ........... Подпис: ...............ПРИЛОЖЕНИЕ No 7 КЪМ ЧЛ. 20, АЛ. 3......................................................................

(наименование на висшето училище)

......................................................................

(факултет, институт)

......................................................................

(град)СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-педагогическа специализация......................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..............., роден(а) на ........................... 199.. г.,

в гр. (с).................................., община .................,

област ................................................, е завършил(а)

едногодишна професионално-педагогическа специализация в периода от

......... 199.. г. до ........ 199.. г. по ...........................

......................................................................

(тематика)

със среден успех .....................................................

(с думи и цифри)Ректор: .......................

(директор) (подпис и печат)Регистрационен No .........../........... 199.. г.

(дата)ПРИЛОЖЕНИЕкъм свидетелство за професионално-педагогическа специализация

......................................................................

(име, презиме, фамилия)

притежаващ(а) диплома No ......., издадена от ........................

(учебно заведение)

специалност ..............................., по време на обучението по

......................................................................

е защитил(а) дипломна работа на тема .................................

......................................................................

и е изучавал(а) и положил(а) изпити по следните учебни дисциплини:No Учебна дисциплина Оценка

(с думи и цифри)... ............................................ ................

... ............................................ ................

... ............................................ ................Среден успех ................... ....Ректор: .......................

(директор) (подпис и печат)

Приложението не е валидно без свидетелство с регистрационен No ....../

.......... 199.. г.

(дата)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0519