Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиНовини / Образование

28 Март 07, 00:48
Работната среща по проблемите на използването на информационни и комуникационни технологии в образованието
Работната среща по проблемите на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието, състояла се на 16 януари 2007 г. благодарение на подкрепата на българското Министерство на образованието и науката (МОН) и Британския съвет, имаше за цел да събере на едно място водещи български и британски специалисти в областта на използването на ИКТ в образованието, в това число експерти в сферата на управлението, практиката, разработването и доставянето на ИКТ, за да се набележат следващите основни етапи в процеса, който ще даде възможност на преподавателите и учениците в България да се възползват максимално от приложението на ИКТ. В резултат на срещата бяха изготвени 33 авторитетни препоръки, някои от които са постижими в сравнително кратки срокове, а други – в дългосрочен план. Повечето препоръки са отправени към МОН, но много от тях засягат и други организации, в това число и Британски съвет.


Тема 1: Образователни форуми

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Образователните форуми предоставят отлични възможности за ефикасно прилагане на ИКТ в сферата на образованието в България. Погледнато в по-конкретен план, налице са широки възможности за по-сериозно ангажиране на родителите в учебно-образователния процес, както и за електронно ограмотяване на общността като цяло. Образователните форуми имат потенциал да насърчат заинтересованите страни в сферата на образованието не само да споделят взаимно своя опит, но и да налагат ИКТ като образователен приоритет. Опитът на други държави може да окаже съдействие за ефикасното развитие на образователните форуми, а Британски съвет би могъл да изиграе ключова роля в процеса посредством повишаване на осведомеността на българите по отношение на опита на Обединеното кралство.


ПРЕПОРЪКИ

1. Създаване на интернет форум за преподаватели с цел да се улесни обменът на идеи и ресурси, да се насърчи новаторското прилагане на ИКТ при изпълнението на учебния план, както и да се популяризират примерите за добра практика в цялата страна. Добре е да се обмислят възможностите за насърчаване на участието на преподавателите във форума. Той следва да бъде създаден от учители, за да се ползва от учители, а не да бъде “притежание” на МОН. Като модел за подобен форум може да се използва платформата на британското образователно министерство, т. нар. eLanguages platform (www.elanguages.org).

2. Създаване на образователен интернет форум за всички, работещи в сферата на образованието, в това число учители, училищни директори, издатели, автори на ИКТ, представители на МОН и Неправителствени организации (НПО) с цел да се анализира настоящото и бъдещото развитие на ИКТ в българското образование.

3. Създаване на интернет форум за ученици с цел да се предостави възможност на последните да споделят своите идеи за усъвършенстване на образованието в България. Тези идеи могат да бъдат взети под внимание при разработването на планове на министерско и училищно равнище.

4. Британският съвет следва да окаже подкрепа на представители на МОН и на други институции да посетят Обединеното кралство, за да се запознаят с британския опит в развитието на образователни форуми.

5. Превръщане на училищата в обществени образователни центрове като им се предоставят възможности да предлагат достъп до ИКТ в извънучебно време, както на деца, така и на пълнолетни граждани.

6. Популяризиране на усвояването на знания чрез интернет в домашни условия посредством насърчаване на използването на интернет ресурси и форуми в учебния процес. Форумите следва да се отличават с надеждност и сигурност.

7. Електронно ограмотяване посредством предоставяне на възможности за обучение на децата по отношение на използването на интернет, като се поставя акцент върху начините за избягване на опасностите, които крие кибер-пространството и за извличане на полза от него, както и върху отговорното и разумно поведение при използване на ИКТ. Това може да се осъществи или в часовете по информатика, или в други учебни часове.

8. При разработването на образователна политика и инициативи, свързани с ИКТ, следва да се обърне сериозно внимание на децата със специални нужди и техните преподаватели.

9. Добре е да се създаде общност на надарените ученици с цел да се насърчи тяхното развитие и да се ограничат възможностите за т. нар. ‘изтичане на мозъци’. Въвеждането на ИКТ в образованието следва да играе водеща роля в развитието на тези ученици.Тема 2: Международно сътрудничество

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Насърчаването на по-широки международни контакти на всички нива би помогнало на България да се запознае със знанията и опита на други страни и да ги приложи на своя територия, което ще й позволи да се поучи от чуждите грешки, както и да извлече полза от чуждите успехи. Всичко това ще допринесе за ускоряване на въвеждането на ИКТ в образователната сфера. Британски съвет играе ключова роля при установяването на контакти с Обединено Кралство по отношение на всички аспекти на въвеждането на ИКТ в образованието, като се започне от изграждането на капацитет и разработването на учебни планове и се стигне до създаването на ИКТ ресурси и акредитацията на учители.


ПРЕПОРЪКИ


11. Провеждане на международна конференция по проблемите на ИКТ в образованието, както и на търговско изложение на ИКТ продукти с цел да се популяризират примерите за добра практика и да се представят новаторски продукти. Участниците включват учители от България и Обединеното кралство, управляващи и търговци с образователни продукти. Британски съвет, България, би могъл да изиграе активна роля в осъществяването на това събитие в партньорство с британската правителствена организация UK Trade and Investment (UKTI) (Търговия и инвестиции в Обединеното Кралство) и търговските асоциации на Обединеното Кралство.

12. Учредяване на международна училищна награда (МУН), като е възможно това да стане по модела на МУН, връчвана от Британски съвет, с цел да се насърчат учителите да участват в процеса на международно сътрудничество, в рамките на който се създават и обменят ресурси за преподаватели и ученици с учители по целия свят.

13. Да продължи насърчаването на сътрудничеството между ключови организации в България и Обединеното кралство. Организациите от страна на Обединено кралство следва да включват British Educational Communications Technology Agency (BECTA) (Британска агенция за образователни комуникационни технологии), British Educational Suppliers Association (BESA) (Британска асоциация на търговците с образователни продукти), Learning and Teaching Scotland (LTS) (Агенция за учебно-образователна дейност, Шотландия), Teacher Training Agency (TTA) (Агенция за обучение на учители), Qualifications and Curriculum Authority (QCA) (Агенция по професионална квалификация и учебни планове), National College of School Leadership (NCSL) (Национален център за професионално развитие на ръководните кари в училищното образование). Тук ролята на Британски съвет е от ключово значение.

14. Създаване на интернет форум за преподаватели, работещи с ИКТ, използвани на международно равнище с цел обмяна на опит, знания, идеи и вдъхновение. Платформата eLanguages (www.elanguages.org) може да е от полза и при създаването на такъв форум.

15. Организиране на курс за обучение на учители с цел прилагане на ИКТ, използвани на международно равнище.Британски съвет може да изиграе водеща роля при разработването на такъв курс, както и да проведе обучението, съвместно с МОН. Добре е курсът да извлече максимална полза от понастоящем осъществявания проект Bulgarian Innovative Teachers Project, ръководен от Британски съвет.Тема 3: Обучение на учители и усъвършенстване на училищното ръководство

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Изграждането на капацитет е едно от многото предизвикателства пред развитието на ИКТ за целите на образованието в България. Особено важно е обучението на учителите да се основава на един нов подход, ориентиран по-скоро към ученика и да е съобразено с развитието на образователната инфраструктура и разработването на учебни планове. Изграждането на капацитета на училищните ръководства е от решаващо значение за ефективното въвеждане на ИКТ в училищата. От не по-малко значение е и насърчаването на тясното сътрудничество между различните заинтересовани страни в процеса на обучение на учители.

ПРЕПОРЪКИ

16. Обучението на учители следва да поставя по-засилен акцент върху изграждането на умения за прилагане на ИКТ с цел да се утвърди един нов подход, ориентиран по-скоро към ученика. Изграждането на умения и познания, необходими при преподаването на даден предмет, следва да върви ръка за ръка с изграждането на умения, които превръщат учителя в посредник, помощник, наставник и партньор при усвояването на знания, човек, който не предоставя, а споделя информация, който насърчава разнообразието от мнения и наставлява учениците, без да се натрапва.

17. Създаване на работна/консултантска група по проблемите на стратегическото лидерство в сферата на ИКТ (може би със съдействието на Британски съвет), която черпи от експертния опит и идеите на National College of School Leadership и други институции. Работната група следва да работи с училищните ръководства с цел да се обмислят и разработят стратегии за прилагането на ИКТ в училищата.

18. Оценка на обучението за прилагане на ИКТ в България с цел да се установят неговите недостатъци, както и начините за тяхното отстраняване.

19. Определяне на ИКТ координатори във всяко училище с цел да се улесни ефективното прилагане на ИКТ в учебно-образователния процес. Координаторите следва да предоставят най-вече методическа, а не чисто техническа подкрепа на учителите.[/b]

20. Насърчаване на органите на местното самоуправление да обмислят разкриването на длъжността “финансов консултант”, който да консултира училищните директори относно управлението на училищните бюджети, в които е предвидено и обучение по проблемите на ИКТ или закупуване на ИКТ продукти.

21. Разработване на единни насоки/ стандартизирана система за сертификация на учители, преминали през обучение за усвояване на ИКТ умения.

22. Насърчаване на по-тясно сътрудничество между висшите училища, центровете за обучение, партньорите в областта на обучението, технологиите и разработването на учебни планове с цел програмите за начално и надграждащо обучение на учителите да отразяват в по-голяма степен разнообразните умения на учениците, като и да поставят акцент върху творческото прилагане на ИКТ в учебно-образователния процес. Обучението следва да е пригодено не толкова за нуждите на преподавателите по информатика, а по-скоро за учителите по останалите предмети.

23. Учредяване на авторитетна награда, призната от МОН, за новаторско прилагане на ИКТ в учебния процес. Учителите, спечелили наградата, могат да бъдат канени на заседанията на работни групи, ангажирани с проблемите на прилагането на ИКТ в образованието.Тема 4: Съдържание и разработване на учебния план

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Учебният план следва да бъде гъвкав, за може да се преразглежда и променя с по-голяма лекота, както и за да позволява популяризирането на подходи, които са по-ориентирани към ученика, неговата индивидуалност и способност за изграждане на умения. При разработването
на учебния план в България следва да се обърне сериозно внимание на качеството на неговото съдържание, както и опита на други държави, за да се изготвят варианти, създадени с въображение, които да насърчат разработването и популяризирането на учебно съдържание с високо качество.

ПРЕПОРЪКИ

24. Създаване на работна/консултантска група за разработване на учебен план (може би със съдействието на Британски съвет) с цел да се проучат нуждите на ученици и учители, както и да се установи какви са желаните резултати от прилагането на учебния план по отношение на усвоените знания и умения. Групата следва да консултира МОН относно най-ефикасните подходи за внасяне на промени в плана, които ще изместят акцента от обучението, основано на заучаване на факти в посока към обучение, насърчаващо способността за усвояване на умения, в чиято основа са залегнали ИКТ. Промените в плана следва да отразяват необходимостта детето да бъде поставено в центъра на образователния процес, да се насърчава работата в екип и да се подготвят децата за живот в условията на един глобален пазар посредством развитие на умения, възможности и способности, признавани в Европа и света, което от своя страна ще позволи на българите да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар. Осемте ключови компетенции, издигнати от ЕС (умения за общуване на родния език; умения за общуване на чужди езици; компетенции в областта на математиката, науката и технологиите; компетенции в областта на цифровите технологии; усвояване на умението да усвояваш знания; социални и граждански умения, в това число умения за общуване с представители на други култури; предприемачество; културно многообразие) следва да залегнат в основата на учебния план.

25. Осигуряване на експертна подкрепа от страна наБритански съвет, която да помогне на управляващите да изградят един по-систематичен подход към разработването и прилагането на ИКТ в българските училища. Подходът предполага осигуряване на равнопоставен достъп на ученици и учители до ИКТ, запознаване на децата с ИКТ още в най-ранна възраст и разработване на стратегии за усвояване на знания, които стратегии са практически насочени и основани на ИКТ.

26. Осигуряване на експертна подкрепа от страна на Британски съвет, която да помогне на управляващите да обмислят начини за премахването на законовите ограничения върху учебния план с цел да се даде път на експериментални подходи и да се създадат възможности за изпробването на нови творчески идеи и подходи.

27. Преоценка на метода за и честотата на преразглеждане на учебния план. Според разпоредбите на действащото законодателство учебният план се преразглежда на всеки 4 години, но предметът “Информатика” и др. под. подлежат на преразглеждане през по-кратки периоди от време. Учениците биха могли да участват в процеса на преразглеждане. Използването на ИКТ също следва да е основна тема при преразглеждането на плана.

28. Популяризиране на новаторските подходи в образованието посредством създаване на звено, подобно на Звеното за насърчаване на новаторството към британското образователно министерство.

29. Разработване и/или заимстване на интернет страници и форуми за български учители и ученици с цел те да създадат нещо свое и да го споделят един с друг. Това може да се съчетае със създаването на учителски форум (виж препоръка 1).

30. Разработване на модел за овъзмездяване на приноса на ученици, учители и търговски дружества в създаването на образователни интернет страници. Следва да се обърне особено внимание на качествения контрол.

31. Британски съвет следва да способства за “внасянето” на експертен опит от Обединено кралство по отношение на разработването на учебното съдържание.

32. Следва да се предвиждат по-големи ресурси в подкрепа на прилагането на ИКТ в чуждоезиковото обучение. По данни от проучвания, наскоро проведени в Обединеното кралство, интензивното използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение има по-сериозен ефект от използването на ИКТ в обучението по други предмети.

33. Осигуряване на експертна подкрепа от страна на Британски съвет, която да помогне на управляващите да изследват възможностите за разработване и заимстване на интернет прийоми, които да бъдат използвани от българските училища при управлението на учебния процес.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 край 
154. WilliamAbefs
25.05.19
01:31
Hey. Soon your hosting account and your domain it-sliven.dir.bg will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site it-sliven.dir.bg will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address it-sliven.dir.bg and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site it-sliven.dir.bg.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
153. Shawndwevy
25.05.19
01:31
Hey. Soon your hosting account and your domain it-sliven.dir.bg will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site it-sliven.dir.bg will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address it-sliven.dir.bg and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site it-sliven.dir.bg.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
152. RichieMed
25.05.19
01:30
Hey. Soon your hosting account and your domain it-sliven.dir.bg will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site it-sliven.dir.bg will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address it-sliven.dir.bg and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site it-sliven.dir.bg.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
151. Brandonirobe
25.05.19
01:30
Hey. Soon your hosting account and your domain it-sliven.dir.bg will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site it-sliven.dir.bg will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address it-sliven.dir.bg and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site it-sliven.dir.bg.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
150. Melvinbib
25.05.19
01:29
Hey. Soon your hosting account and your domain it-sliven.dir.bg will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site it-sliven.dir.bg will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address it-sliven.dir.bg and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site it-sliven.dir.bg.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
149. PatrickJam
25.05.19
01:29
Hey. Soon your hosting account and your domain it-sliven.dir.bg will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site it-sliven.dir.bg will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address it-sliven.dir.bg and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site it-sliven.dir.bg.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
148. Joshuamen
25.05.19
01:29
Hey. Soon your hosting account and your domain it-sliven.dir.bg will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site it-sliven.dir.bg will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address it-sliven.dir.bg and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site it-sliven.dir.bg.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
147. JefferyPloff
21.05.19
17:12
Всем привет.
Решил заняться инвестированием,но не знаю с чего начать.
В какие проекты и как инвестировать?
Жду ваши предложения.
Интересуют только проверенные проекты и методы.
146. Jimmycig
20.05.19
15:45
Здравствуйте.
Вот хороший проект,проверенный ему уже 5 лет http://skywayinvestgroup.info
145. Jimmycig
19.05.19
21:20
Здравствуйте.
Вот хороший проект,проверенный ему уже 5 лет http://skywayinvestgroup.info
144. JefferyPloff
19.05.19
06:04
Всем привет.
Решил заняться инвестированием,но не знаю с чего начать.
В какие проекты и как инвестировать?
Жду ваши предложения.
Интересуют только проверенные проекты и методы.
143. JefferyPloff
18.05.19
22:31
Всем привет.
Решил заняться инвестированием,но не знаю с чего начать.
В какие проекты и как инвестировать?
Жду ваши предложения.
Интересуют только проверенные проекты и методы.
142. Brentlob
30.03.19
21:23
<a href=http://ufa.comp-c.ru/>вызвать ремонт компьютера</a>
141. atubepe
29.03.19
20:17
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> ipj.qzme.it-sliven.dir.bg.scg.ql http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
140. uwoqenovmadog
29.03.19
20:02
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Generic Amoxicillin 500 Mg</a> ygo.ukzo.it-sliven.dir.bg.iaa.ay http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
139. ovogikawu
29.03.19
15:51
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> edi.izvs.it-sliven.dir.bg.wle.wy http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
138. ewvasifua
29.03.19
15:43
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> tzw.icmq.it-sliven.dir.bg.dyj.si http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
137.
28.03.19
14:37
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">top rated online canadian pharmacies</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>canadian pharcharmy online</a>
136. ixeleivopoha
28.03.19
09:47
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxil Buy Generic <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Without Prescription</a> tcf.ccqb.it-sliven.dir.bg.dfa.wo http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
135. ijayilei
28.03.19
09:38
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxil Used <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin No Prescription</a> hlz.hbzw.it-sliven.dir.bg.sya.jj http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
134. TimothyAlEsk
25.03.19
02:36
<a href=http://ekaterinburg.comp-c.ru/>омега ремонт компьютеров</a>
133. ouqaqanukuo
09.03.19
09:27
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - 18 <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
132. afandic
09.03.19
09:19
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
131. ibnesdihida
08.03.19
16:44
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
130. ayavixeyx
08.03.19
16:35
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
129. esufojucehao
08.03.19
06:38
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
128. anowigimovu
06.03.19
16:54
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
127. odoyokaap
06.03.19
16:41
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
126. iyomobourap
06.03.19
06:49
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Order Amoxicillin 500mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
125. ihokatigujg
21.02.19
08:34
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
124. esimovima
21.02.19
08:34
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
123. ronawoneb
21.02.19
08:12
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
122. elihuhipn
21.02.19
08:05
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
121. ucepool
21.02.19
08:02
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
120. moeaxyareloki
21.02.19
07:52
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
119. ocuakoporiho
21.02.19
07:33
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
118. StevenRus
17.01.19
09:07
<a href=https://vk.com/mir74>Челябинск</a>
117. Herbertsoirm
06.01.19
15:44
789
116. Herbertsoirm
06.01.19
09:34
789
115. Herbertsoirm
05.01.19
22:00
789
114. Herbertsoirm
05.01.19
14:51
789
113. Herbertsoirm
04.01.19
18:03
789
112. Herbertsoirm
29.12.18
15:20
789
111. Herbertsoirm
29.12.18
10:56
789
110. Herbertsoirm
29.12.18
03:44
789
109. Herbertsoirm
28.12.18
23:11
789
108. Herbertsoirm
28.12.18
13:59
789
107. Herbertsoirm
28.12.18
08:40
789
106. Herbertsoirm
27.12.18
20:46
789
105. Herbertsoirm
26.12.18
21:40
789
104. JamesBoobe
25.12.18
12:33
<a href=http://beeline.futbol/94e0/>Новогодняя акция!Перейди по ссылке и получи бонус!</a> <a href=http://beeline.futbol/94e0/>http://beeline.futbol/94e0/</a>
103. Herbertsoirm
22.12.18
11:52
789
102. Williamhit
23.11.18
22:53
how to make money online listening music:
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=FsgkEco1r68>earn money online 5 ways</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=3gj-qdoFNBs>earn money online with google</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=P0tFgHM2-0Q>earn money online 40 ways</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=NMo7XQvpjms>earn money online with paypal</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=P0tFgHM2-0Q>earn money online nepal</a>

Popular Tags: what online game can make moneymake money online through mobile phonewin money online instantlyhow to make money from online advertisingonline paytm money earning websitesearn money online with gamesmake money posting links onlinebest money making app for paytmmaking extra money online from homeeasy ways to make a little money onlinehow do you make money blogging onlinehow to make money offline at homemake money online boutiqueways to make extra money online canadacan you make money with amazon affiliate programdesign tshirt online and earn moneyhow to earn money online real moneyhow earn money online in nepalmaking money online bookmake money from ads onlinemaking money by advertising onlinehow to get money by playing games onlinemake money online by visiting websiteshow to make money from smartphone appstake surveys online and earn money
101. Douglassmins
27.10.18
16:57
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">online canadian pharmacy</a> buy vistagra usa <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmaceuticals companies <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
online pharmacy http://canadianpharmacyonli.com/
<a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmaceuticals online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://sarestyhg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy onesource</a>
http://officetriumf.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://lavochka.info/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
100. Arthurexich
24.10.18
01:40
A ready-made scheme of earnings on cryptocurrency from $ 35,000 per day: http://stras.me/69339

Mirror: https://tinyurl.com/ydhc3dt4
Mirror-1: http://tropaadet.dk/18199
Mirror-2: https://arill.us/39420
Mirror-3: https://e13.co/55935
Mirror-4: http://84036.ml/92854
99. Bobbybak
23.10.18
05:02
One of Canada's best dating sites for educated singles: http://www.vkvi.net/adultdatingonline66236
Best international dating site: http://84036.ml/adultdatingonline77338
Online dating sites: Find long term love with: http://rih.co/adultdatingonline18513
FirstMet Online Dating | Meet and Chat with Mature Singles: http://84030.ml/adultdatingonline54174
best dating apps on windows phonetop dating site in the worldfilipino dating in uaedating 3 years younger girldownload dating on earth subtitle indonesiahookup downloadclick singles online datingcharlotte nc craigslist datingbest lesbian dating apps for androidirish only dating siteshugo datingspeed dating vilniusdating websites for under 25ask reddit dating advicedating app in uaedating sites of indiamatch.com free dating siteis cody simpson dating becky gwordpress dating website themesmatchmaking services in northern virginiafling singles dating appexo chanyeol dating alone fulldating body language cosmoinstrument hook up materialdating online livecasual dating prix abonnementfree international dating servicesdating service for diabeticsdating alicante spaindating ideas for new couples at nightsandara park dating prohibitionfree usa gay dating siteforces reunited datingdating website no photogood online dating messages
98. Tyronenem
24.09.18
05:19
<a href="http://cialissy.com/#">cialis online</a> tadalafil 10 mg daily <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis dosage <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
generic for cialis 20mg http://cialissy.com/
<a href=http://cialissy.com/#>Best buy canada online</a>
liquid ancilliaries nolvadex liquidex cialiscialis soft canada onlinecialis ususal dosagehow to recognize genuine cialis tadalafilhi resolution cialis banana commercialviagra cialis precosis viagra more potent than cialisvardenafil cialis compaircialis viagra softabs
http://medstaffalternatives.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissy.com
97. Tyronenem
06.09.18
14:09
<a href="http://buylevitraa.com/#">vardenafil 20mg</a> levitra 20 mg <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 10 mg kopen <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a>
levitra generic alternative http://buylevitraa.com/
levitra kopen zonder recept <a href=http://buylevitraa.com/#>vardenafil hydrochloride</a> levitra vs viagra ingredientsgeneric levitra 40mgbuy levitonvardenafil hcl 20mg tablevitra vs viagra effectivenesslevitra 20 mg costlevitralevitra 20 mg dosagegeneric levitra reviewsvardenafil price
http://fortsnellingcap.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
96. RogerTaima
05.09.18
07:59
<a href="http://congsibje.7m.pl/articles/27-skachat-mp3-voiny-sveta.html#">Скачать mp3 воины света</a> программа тим вивер скачать бесплатно на русском <a href=http://alvinso.7m.pl/articles/422-richard-dlinnye-ruki-gaugraf-skachat-fb2-besplatno.html#>Ричард длинные руки гауграф скачать fb2 бесплатно</a>
<a href="http://sandsubti.7m.pl/posts/625-vedmak-sezon-groz-skachat-fb2-besplatno.html#">Ведьмак сезон гроз скачать fb2 бесплатно</a> windows 7 максимальная последняя сборка скачать торрент <a href=http://currangtechc.7m.pl/articles/125-zvukoff-ru-skachat-muzyku-besplatno-novinki-2017.html#>Звукофф ру скачать музыку бесплатно новинки 2017</a>
http://congsibje.7m.pl/posts/329-instrukcija-po-ohrane-truda-dlja-dlja-pozharno-profilakticheskogo-podrazdelenija.html
а
95. Tyronenem
03.09.18
16:50
<a href="http://cialisvi.com/#">buy cials online</a> cialis generico en mexico <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
tadalafil troche <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
buy cialis online without a prescription http://cialisvi.com/
grapefruit juice effect on cialisco lepsze viagra czy cialiscialis soft tabs 10 mgcialis for veterinary usecialis zonder recept bij apotheekhow does cialis affect a womanmy nude sex cialis large peniskosten fur cialis in der apotheketibet viagras? bitkisel cialiscialis vs viagra user reviewsechte cialis herkennencialis discussion forumscialis advertisementscialis rezeptfrei osterreichcialis 20 mg costocialis pil bestellenwhat works best viagra levitra or cialismeglio cialis viagra or levitra
94. Tyronenem
02.09.18
08:26
<a href="http://cialisonli.com/#">buy cheap cialis coupon</a> buy cialis <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
generic cialis available <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
cialis 20mg http://cialisonli.com/
cialis vs viagra reviewscialis en grapefruitsapco lepsze viagra cialis czy levitracialis versus viagra which is bettercialis ratingsdifference viagra levitra cialiscialis echteviagra cialis herbal samplescialis kaufen rezeptfrei serioslevitracialis levitra viagra vs vsviagra and cialis used togethercialis in jamaica no prescriptionis cialis like viagraefficacy viagra vs cialiscompare cialis priceindian pharmacy generic cialisacquistare cialis generico in italiawhy is cialis more expensive than viagracialis da 5 mg come funziona
93. CoreyWhiva
01.09.18
06:38
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/">online canadian pharmacies</a> trust pharmacy canadian <a href="http://canadianpharmacytousa.com/">canadianpharmacytousa.com</a>
canadian medications online <a href=http://canadianpharmacytousa.com/>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
drugs for sale in canada http://canadianpharmacytousa.com/#viagra-20-mg
canadian drugstorecanadian pharmacies online prescriptionscanada rxcanadian pharmacy viagra brandcanadian rx world pharmacycanada online pharmacies legitimateonline canadian pharmacydrugs for salecanada medication pharmacycanadian pharmaciestrust pharmacy of canadadrugstore online indiacanadian drug store
92. CoreyWhiva
31.08.18
13:05
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> buy vistagra usa
best canadian pharmacies online <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
drugs for sale in mexico http://canadianpharmacytousa.com/#viagra-from-canada
canadian pharmaceuticals companiesorder canadian prescriptions onlinecanadian pharmaceuticals onlinepharmacycanadian medications pharmacycanadian pharmacy worldcanadian pharmacies shipping to usacanada online pharmacies surreypharmacy canada 24cialis canadian pharmacythe best canadian online pharmaciescanadian pharmacy no prescriptiondrugstore online canadacialis from canadacanadian pharmacy online 24canadian drugscanada online pharmacies for mencanadian rxcanadian pharmacies that ship to uscanada pharmacies account
91. Tyronenem
27.08.18
02:26
<a href="http://cialisvv.com/#">Generic cialis tadalafil</a> tadalafil 10 mg dosage <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
forum cialis uk <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
tadalafil generic international http://cialisvv.com/
cialis viagra levitra priceswhy is cialis better than viagrapreisvergleich viagra levitra cialisgeneric cialis online generic cialiscialis 20 mg filmtabletten wirkungcan i take viagra after taking cialiscialis dreampharmaceuticals fromcrush cialishow do i take cialisil migliore tra viagra levitra cialispremature ejaculation viagra or cialis
90. Tyronenem
25.08.18
23:27
<a href="http://cialissi.com/#">tadalafil 5mg</a> cialis from usa pharmacy <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis coupons printable <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis pills reviews http://cialissi.com/
jual viagra dan cialiscialis injury attorney columbussubaction showcomments cialis archive remembermedication identifier 20 cialisdoes viagra work the same as cialislegal cialiscialis soft energy drinkfree cialis 2018 jelsoft enterprises ltdtrimix and cialiscialis discoun
89. BobbyAnell
25.08.18
08:29
How To Make Money $200 Per Day (Payment Proof): http://www.sdtv.gr/smf/index.php?thememode=mobile;redirect=https://vk.cc/8pBiII
88. Tyronenem
22.08.18
19:23
<a href="http://cialissv.com/#">tadalafil 20mg</a> cialis without a doctor's prescription from canada <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
generic for cialis daily 5 mg average price <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
cialis 20 mg directions http://cialissv.com/
avodart cialis clomid diflucan dostinex glucophagecialis jelly reviewviagra v cialis reviewcialis generika 20mg erfahrungendreampharmaceuticals order cialis onlineviagra-kamagra-cialis.com fгіrumcompare cialis levitraconstructeur automobile presse sp cialis ecompare cost of viagra and cialiscomparativo viagra cialis soft
87. Tyronenem
18.08.18
05:27
<a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a> cialis from canada
generic cialis at walmart <a href=http://buycialisonla.com/#>http://buycialisonla.com/</a>
cialis tadalafil 20mg tablets http://buycialisonla.com/
86. Tyronenem
17.08.18
05:14
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> cialis reviews by men
buy cialis online <a href=http://buycialisonli.com/#>http://buycialisonli.com/</a>
buying cialis online canada http://buycialisonli.com/
85. Tyronenem
16.08.18
07:56
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> cialis generika
cialis time of onset <a href=http://buycialisonli.com/#>http://buycialisonli.com/</a>
where to buy cialis in ontario http://buycialisonli.com/
84. RogerTaima
15.08.18
10:36
<a href="http://hassmanwa.ugu.pl/celoh/aveyond-gates-of-night-build-best-weapons.html#">aveyond gates of night build best weapons</a> ratajik software stationripper 2 98 4a with serial number <a href=http://seperfe.ugu.pl/kumevahom/chicken-invaders-4-ultimate-omelette-easter-edition-full-crack.html#>chicken invaders 4 ultimate omelette easter edition full crack</a>
<a href="http://inticos.ugu.pl/funoqybo/av-voice-changer-71-new-diamond-80.html#">av voice changer 7.1 new diamond 8.0</a> xbox 360 controller pc without gaming receiver <a href=http://quepuruff.ugu.pl/dogilyfe/microsoft-office-professional-2018-x64-product-key-64-bit.html#>microsoft office professional 2018 x64 product key 64 bit</a>
http://tergconfmil.ugu.pl/fyjuz/adobe-photoshop-cs4-activator-ingilizce-yama-kurulumu-gezginler.html
83. Tyronenem
14.08.18
17:38
<a href="http://cialissy.com/#">cialis coupon discounts</a> buy cialis online india <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
tadalafil citrate <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
vendita cialis online http://cialissy.com/
vergleich viagra cialis levitra kamagracialis perscriptionsgeneric cialis 20mg tabletsgenerische cialis bestellenviagra vs cialis price comparisoncialis generika eu apothekecialis vs viagra for recreational usediferencias cialis y viagracialis 10 mg tadalafil filmtabletten (lilly deutschland)cialis levitra staxyn and viagra prices
82. Tyronenem
13.08.18
14:11
<a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a> cialis versus viagra
buy cialis 5mg <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
generic drug for cialis http://cialissy.com/
81. RogerTaima
12.08.18
00:19
<a href="http://prevgymlearn.ugu.pl/cynupab/gcb-season-1-episode-6-xvid-full-hd.html#">gcb season 1 episode 6 xvid full hd</a> turning point fall of liberty rus last mission 2 <a href=http://tubkowsfor.ugu.pl/kisatyh/ooo-32-0-win-x86-install-jacutioner.html#>ooo 3.2 0 win x86 install jacutioner</a>
<a href="http://mepocog.ugu.pl/haqakutag/pinnacle-studio-16-ultimate-160-1-98-multilingual.html#">pinnacle studio 16 ultimate 16.0 1 98 multilingual</a> joan manuel serrat miguel hernai ndez flacco <a href=http://adperbi.ugu.pl/kifokuco/grand-theft-auto-vice-city-2018-ps2-cheats-helicopters-cheat.html#>grand theft auto vice city 2018 ps2 cheats helicopters cheat</a>
http://tylwhiper.ugu.pl/woheri/adobe-photoshop-cs3-patch-download.html
80. FrankRooke
11.08.18
08:36
What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://makemoneyonlineamazon28271.ka-blogs.com/7490505/a-antiaging-132-txt-132-options
79. CoreyWhiva
08.08.18
10:47
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html</a> rx online viagra
buy tadalafil online <a href=http://withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html#>http://withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html</a>
buy viagra canada http://withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html#viagra-levitra
paypal viagra canadaquem tem problema cardiaco pode tomar viagraviagra bez recepty w aptece kielceviagra in der usabuy viagra in adelaidewhere i can buy viagra in dubaican u take viagra with beercan extenze be used like viagranaked viagra cartoonsviagra mejoradotrouver du viagra pas cheraltitude sickness remedies viagraviagra generika per lastschriftcontra indicacao do medicamento viagra
78. Tyronenem
07.08.18
07:44
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> buy cialis where
cheap cialis <a href=http://babecolate.com/#>http://babecolate.com/</a>
tadalafil 10 mg http://babecolate.com/
77. CoreyWhiva
06.08.18
13:18
<a href="http://rldta.com/#">rldta.com</a> how can i get viagra online
buy internet viagra <a href=http://rldta.com/#>http://rldta.com/</a>
online prescription for viagra http://rldta.com/#discount-viagra
best price for prescription viagraviagra sublingual absorptiontake l-arginine with viagraplavix and viagraviagra makes me illcomo comprar viagra masculinocan i buy viagra without prescription in australiageneric non prescription viagracost of viagra per tabletcomponentes quimicos del viagratime it takes for viagra effectstiesto viagra mp3100mg viagra teilenkamagra unterschied viagracan viagra cause lower back painviagra brasilien kaufenheadache from viagra how to avoidis viagra bad for young malesviagra alapanyagathuc pham thay the viagra
76. CoreyWhiva
05.08.18
23:18
<a href="http://viagraiy.com/#">viagraiy.com</a> buy viagra in malaysia
rx sildenafil <a href=http://viagraiy.com/#>http://viagraiy.com/</a>
how old to buy viagra http://viagraiy.com/#viagra-tablets-australia
which tesco sell viagrahow to buy viagra online without prescriptionwhat age is good to take viagradoes tesco still sell viagraviagra on line com uasplit viagra 100is viagra safe with lisinoprilviagra side effects trouble swallowingfind viagra couponsviagra in plymouthfemale viagra zestracomprar viagra em londrinahome made viagrasildenafil viagra tablets
75. JamesheX
05.08.18
16:15
Help Jack please: http://www.darkelf.cz/fig/redirect.asp?url=https%3A//vk.cc/8l7kvh
74. Tyronenem
03.08.18
10:36
<a href="http://babecolate.com/buy-daily-cialis-online.html#">buy daily cialis online</a> buy cialis safely online <a href="http://babecolate.com/buy-daily-cialis-online.html#">babecolate.com/buy-daily-cialis-online.html</a>
cialis generic name <a href=http://babecolate.com/buy-daily-cialis-online.html#>http://babecolate.com/buy-daily-cialis-online.html</a>
enter site 20 mg cialis cost http://babecolate.com/buy-daily-cialis-online.html
prezzo di cialis in bulgariacialis heatcialis 5mg preis 14 stuckcialis 10 mcialis internet forumwhich one is best viagra cialis or levitradora cialis softprice comparison viagra cialiscialis wherecaverta cialis soft cheapcialis kaufen in niederlandecheep daily cialiscialis 5 mg precio en colombiacialis reviesorder cialis 399viagra vs cialiscialis tachycardiamas potente viagra o cialiscomparativa viagra cialis and levitra
73. Tyronenem
31.07.18
10:29
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> generic cialis pro
buy cialis usa <a href=http://cialisonla.com/#>http://cialisonla.com/</a>
buy cialis online from uk http://cialisonla.com/
72. Tyronenem
30.07.18
12:27
<a href="http://cialisbuys.com/good-place-to-buy-generic-cialis.html#">legalidad de comprar cialis</a> cialis canada prices <a href="http://cialisbuys.com/good-place-to-buy-generic-cialis.html#">cialisbuys.com/good-place-to-buy-generic-cialis.html</a>
cheap cialis online from canadian pharmacy <a href=http://cialisbuys.com/good-place-to-buy-generic-cialis.html#>http://cialisbuys.com/good-place-to-buy-generic-cialis.html</a>
prix cialis 20mg http://cialisbuys.com/good-place-to-buy-generic-cialis.html
cialis commercial musicdiferenca cialis viagra levitrais generic cialis as good as the real thingcialis 2005cialis 5mg how long to workwat zijn bijwerkingen van cialiscialis soft retinitis pigmentosatadalis cialis tadalafilcialis incontinentqual e o melhor viagra cialis levitra e vivanza
71. Tyronenem
29.07.18
08:40
<a href="http://cialisvipsale.com/buy-cialis-pharmacy.html#">cialis prezzo in linea basso</a> cialis per paypa <a href="http://cialisvipsale.com/buy-cialis-pharmacy.html#">cialisvipsale.com/buy-cialis-pharmacy.html</a>
generic cialis pill online <a href=http://cialisvipsale.com/buy-cialis-pharmacy.html#>http://cialisvipsale.com/buy-cialis-pharmacy.html</a>
generic low dose cialis http://cialisvipsale.com/buy-cialis-pharmacy.html
cialis lesionsbuy cialis without a perscriptioncialis vs viagra mexicocialis in den niederlanden rezeptfreicialis and infertilitycialis and deafnesseffet du cialis 20cialis online bestellen tippscialis introducingis 5mg of cialis enoughcialis vs viagra recreationalacquistare viagra o cialisviagra cialis erfahrungsbericht
70. Tyronenem
28.07.18
08:26
<a href="http://rldta.com/asda-apotheek-viagra.html#">blue pill</a> rx online viagra <a href="http://rldta.com/asda-apotheek-viagra.html#">rldta.com/asda-apotheek-viagra.html</a>
buying viagra online uk <a href=http://rldta.com/asda-apotheek-viagra.html#>http://rldta.com/asda-apotheek-viagra.html</a>
cheap generic viagra http://rldta.com/asda-apotheek-viagra.html
viagra shelf life potencyviagra kaufen dortmundviagra and xanax mixviagra consultation onlinethere natural viagrawhat happens after you come with viagradonde puedo comprar viagra sin receta en barcelonagarlic or viagrasubstitutes of viagradoes viagra increase size permanently
69. Tyronenem
27.07.18
05:10
<a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-tablet.html#">cialis 5mg</a> tadalafil 20mg <a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-tablet.html#">kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-tablet.html</a>
cialis australian price <a href=http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-tablet.html#>http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-tablet.html</a>
cialis coupons http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-tablet.html
side effects from cialisnegative side effects of cialisdaily cialis with viagrageneric viagra levitra and cialis pillscialis kopenlowest cost cialiscialis 5cialis black reviewscialis soft indiacialis liquidcialis 5 mg te koopcialis makes you last longer
68. Tyronenem
26.07.18
12:56
<a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-tadalafil-40-mg.html#">buy cialis tadalafil 40 mg</a> venta de cialis canada <a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-tadalafil-40-mg.html#">kawanboni.com/buy-cialis-tadalafil-40-mg.html</a>
5 mg cialis pharmacie en ligne <a href=http://kawanboni.com/buy-cialis-tadalafil-40-mg.html#>http://kawanboni.com/buy-cialis-tadalafil-40-mg.html</a>
cialis 5mg prix http://kawanboni.com/buy-cialis-tadalafil-40-mg.html
vergelijk viagra cialis levitracut cialis soft 20mg pillcialis overnighcialis generic cheapest price free shippingcialis from india expressveilig online cialis kopencialis kaufencialiscialis 5 mg best pricegeneric cialis super active reviewcialis soft prescription for womanpharmacy india viagra cialischeap cialis canadaref hth q cialisviagra cialis philippinesbuy cialis without a prescriptionmix cialis with viagra
67. Tyronenem
25.07.18
04:16
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> cialis generico online
cialis generique <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
bulk cialis http://cialisonli.com/#tadalafil
66. Tyronenem
24.07.18
06:38
<a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a> cialis alternative
cialis price thailand <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
price cialis best http://cialisvv.com/#generic-for-cialis
65. Tyronenem
22.07.18
05:54
<a href="http://cialissv.com/#">online cialis</a> generic cialis in vietnam <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
prix cialis once a da <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
cialis for bph http://cialissv.com/#cialis-20mg
cialis and hair lossbuy generic cialis 5mgbijsluiter cialis 10mgcialis 5mg preco portugalgeneric cialis paypal paymentfree generic cialiscialis dossageproscar and cialis interactioncialis sale onlinenatural cialisgeneric cialis canada pharmacydiscouny cialisdavid kass cialis softcialis te koopedta and cialis interactionsbuy cialis ebay find tadalafilcheap viagra cialis levitra
64. Tyronenem
21.07.18
01:05
<a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a> cialis rckenschmerzen
cialis dosage <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
venta de cialis canada http://cialissi.com/#buy-generic-cialis
63. CoreyWhiva
19.07.18
19:22
<a href="http://viabiovit.com/">viagra without prescription</a> buy viagra pill <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
how do i get viagra online <a href=http://viabiovit.com/>http://viabiovit.com/</a>
where can i buy viagra cheap http://viabiovit.com/#buy-generic-viagra
can you build up a tolerance to viagraquem tem pressao alta pode usar viagraque funciones cumple la viagraviagra without arousalprice of viagra in spainviagra vrouwenbuying viagra in hollandu 6092 viagrasubstitute viagra indiasupplements that work like viagraviagra generika potenzmittel 8 stkm585 viagraviagra generic oregonviagra product reviews
62. CoreyWhiva
18.07.18
01:24
<a href="http://viagraiy.com/">viagra on line</a> sildenafil and viagra <a href="http://viagraiy.com/">viagraiy.com</a>
viagra buy viagra <a href=http://viagraiy.com/>http://viagraiy.com/</a>
buy genuine viagra online http://viagraiy.com/#tadalafil-5mg
naturial viagrawordt viagra vergoed door czwhat would happen if you overdosed on viagrawaar kan ik viagra kopen in rotterdambuying generic viagracan you take viagra the night before surgeryis 100mg viagra too strongviagra viet nam san xuatcomo funciona el viagra mapuchebuy viagra online safelyconseguir viagra andorrahet nut van viagraviagra zonder doktersvoorschriftviagra et derives nitrestaking viagra and levitra togetherviagra efectos secundarios en hipertensos
61. CoreyWhiva
17.07.18
06:16
<a href="http://viagraky.com/">viagra uk</a> uk pharmacy online viagra <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
buy viagra usa <a href=http://viagraky.com/>http://viagraky.com/</a>
where buy viagra http://viagraky.com/#viagra-tablets-australia
viagra creme voor vrouwenwhat is the correct dose for viagrawaar is viagra vrij te koopwhat is viagra used for yahoo answersviagra lungo termineis there otc viagratavor e viagrales effets viagrawife gave viagra dogbrown viagrawelke viagra besteviagra generic equivalent south africacan you take panadol with viagrala viagra wikidifference entre le viagra et cialissignificado do viagra ary toledopuedo usar viagra para durar massustituto viagra herbolario
60. DonnieGorus
17.07.18
05:10
Gеt up to $ 20,000 рer dау with our prоgram.
We arе а team оf exрeriеnсed рrogrаmmеrs, wоrkеd morе than 14 mоnths оn this рrоgrаm аnd nоw everything is rеаdy and evеrything works perfeсtlу. Thе PayPаl system is vеrу vulnerable, insteаd of notifуing the dеvеlоpеrs оf PayPаl about this vulnеrаbilitу, we tооk advantagе of it. We activelу usе оur рrogrаm fоr реrsоnal enrichment, to shоw hugе аmоunts оf monеy оn оur acсоunts, we will nоt. уоu will nоt believe until yоu trу аnd as it is nоt in our intеrеst tо рrove to уоu thаt somеthing is in yоurs. Whеn we rеаlized thаt this vulnеrability сan bе used massively withоut consеquencеs, wе decided tо help the rest оf the реople. We deсidеd nоt to inflate the priсе of this gоld prоgram and рut а vеry low рriсe tag, оnlу $ 550. In оrdеr fоr this рrogrаm to be аvаilablе to a largе number оf реоplе.
All thе detаils оn оur blog: http://zuid-frankrijk.net/cgi-bin/out.cgi?id=Cathare&url=https%3A//www.pinterest.com/pin/690387817853172742/
59. Tyronenem
15.07.18
02:36
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> weblink price cialis
cialis 20 mg cut in half <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
click now cialis from canada http://cialisvi.com/#generic-for-cialis
58. Tyronenem
14.07.18
09:52
<a href="http://cialisiv.com/#">cialisiv.com</a> cost of cialis per pill
tarif cialis france <a href=http://cialisiv.com/#>http://cialisiv.com/</a>
chinese cialis 50 mg http://cialisiv.com/#cialis-20mg
57. Tyronenem
13.07.18
18:19
<a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a> il cialis quanto costa
generic cialis review uk <a href=http://cialisvu.com/#>http://cialisvu.com/</a>
cialis official site http://cialisvu.com/#cialis-super-active
56. Tyronenem
12.07.18
06:31
<a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a> precios cialis peru
cialis rckenschmerzen <a href=http://cialisees.com/#>http://cialisees.com/</a>
buy name brand cialis on line http://cialisees.com/#cialis-generic
55. Tyronenem
11.07.18
04:07
<a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a> generic cialis levitra
cialis dosage amounts <a href=http://cialisees.com/#>http://cialisees.com/</a>
where to buy cialis in ontario http://cialisees.com/#generic-cialis
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.0996