Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиНовини / Образование

28 Март 07, 00:48
Работната среща по проблемите на използването на информационни и комуникационни технологии в образованието
Работната среща по проблемите на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието, състояла се на 16 януари 2007 г. благодарение на подкрепата на българското Министерство на образованието и науката (МОН) и Британския съвет, имаше за цел да събере на едно място водещи български и британски специалисти в областта на използването на ИКТ в образованието, в това число експерти в сферата на управлението, практиката, разработването и доставянето на ИКТ, за да се набележат следващите основни етапи в процеса, който ще даде възможност на преподавателите и учениците в България да се възползват максимално от приложението на ИКТ. В резултат на срещата бяха изготвени 33 авторитетни препоръки, някои от които са постижими в сравнително кратки срокове, а други – в дългосрочен план. Повечето препоръки са отправени към МОН, но много от тях засягат и други организации, в това число и Британски съвет.


Тема 1: Образователни форуми

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Образователните форуми предоставят отлични възможности за ефикасно прилагане на ИКТ в сферата на образованието в България. Погледнато в по-конкретен план, налице са широки възможности за по-сериозно ангажиране на родителите в учебно-образователния процес, както и за електронно ограмотяване на общността като цяло. Образователните форуми имат потенциал да насърчат заинтересованите страни в сферата на образованието не само да споделят взаимно своя опит, но и да налагат ИКТ като образователен приоритет. Опитът на други държави може да окаже съдействие за ефикасното развитие на образователните форуми, а Британски съвет би могъл да изиграе ключова роля в процеса посредством повишаване на осведомеността на българите по отношение на опита на Обединеното кралство.


ПРЕПОРЪКИ

1. Създаване на интернет форум за преподаватели с цел да се улесни обменът на идеи и ресурси, да се насърчи новаторското прилагане на ИКТ при изпълнението на учебния план, както и да се популяризират примерите за добра практика в цялата страна. Добре е да се обмислят възможностите за насърчаване на участието на преподавателите във форума. Той следва да бъде създаден от учители, за да се ползва от учители, а не да бъде “притежание” на МОН. Като модел за подобен форум може да се използва платформата на британското образователно министерство, т. нар. eLanguages platform (www.elanguages.org).

2. Създаване на образователен интернет форум за всички, работещи в сферата на образованието, в това число учители, училищни директори, издатели, автори на ИКТ, представители на МОН и Неправителствени организации (НПО) с цел да се анализира настоящото и бъдещото развитие на ИКТ в българското образование.

3. Създаване на интернет форум за ученици с цел да се предостави възможност на последните да споделят своите идеи за усъвършенстване на образованието в България. Тези идеи могат да бъдат взети под внимание при разработването на планове на министерско и училищно равнище.

4. Британският съвет следва да окаже подкрепа на представители на МОН и на други институции да посетят Обединеното кралство, за да се запознаят с британския опит в развитието на образователни форуми.

5. Превръщане на училищата в обществени образователни центрове като им се предоставят възможности да предлагат достъп до ИКТ в извънучебно време, както на деца, така и на пълнолетни граждани.

6. Популяризиране на усвояването на знания чрез интернет в домашни условия посредством насърчаване на използването на интернет ресурси и форуми в учебния процес. Форумите следва да се отличават с надеждност и сигурност.

7. Електронно ограмотяване посредством предоставяне на възможности за обучение на децата по отношение на използването на интернет, като се поставя акцент върху начините за избягване на опасностите, които крие кибер-пространството и за извличане на полза от него, както и върху отговорното и разумно поведение при използване на ИКТ. Това може да се осъществи или в часовете по информатика, или в други учебни часове.

8. При разработването на образователна политика и инициативи, свързани с ИКТ, следва да се обърне сериозно внимание на децата със специални нужди и техните преподаватели.

9. Добре е да се създаде общност на надарените ученици с цел да се насърчи тяхното развитие и да се ограничат възможностите за т. нар. ‘изтичане на мозъци’. Въвеждането на ИКТ в образованието следва да играе водеща роля в развитието на тези ученици.Тема 2: Международно сътрудничество

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Насърчаването на по-широки международни контакти на всички нива би помогнало на България да се запознае със знанията и опита на други страни и да ги приложи на своя територия, което ще й позволи да се поучи от чуждите грешки, както и да извлече полза от чуждите успехи. Всичко това ще допринесе за ускоряване на въвеждането на ИКТ в образователната сфера. Британски съвет играе ключова роля при установяването на контакти с Обединено Кралство по отношение на всички аспекти на въвеждането на ИКТ в образованието, като се започне от изграждането на капацитет и разработването на учебни планове и се стигне до създаването на ИКТ ресурси и акредитацията на учители.


ПРЕПОРЪКИ


11. Провеждане на международна конференция по проблемите на ИКТ в образованието, както и на търговско изложение на ИКТ продукти с цел да се популяризират примерите за добра практика и да се представят новаторски продукти. Участниците включват учители от България и Обединеното кралство, управляващи и търговци с образователни продукти. Британски съвет, България, би могъл да изиграе активна роля в осъществяването на това събитие в партньорство с британската правителствена организация UK Trade and Investment (UKTI) (Търговия и инвестиции в Обединеното Кралство) и търговските асоциации на Обединеното Кралство.

12. Учредяване на международна училищна награда (МУН), като е възможно това да стане по модела на МУН, връчвана от Британски съвет, с цел да се насърчат учителите да участват в процеса на международно сътрудничество, в рамките на който се създават и обменят ресурси за преподаватели и ученици с учители по целия свят.

13. Да продължи насърчаването на сътрудничеството между ключови организации в България и Обединеното кралство. Организациите от страна на Обединено кралство следва да включват British Educational Communications Technology Agency (BECTA) (Британска агенция за образователни комуникационни технологии), British Educational Suppliers Association (BESA) (Британска асоциация на търговците с образователни продукти), Learning and Teaching Scotland (LTS) (Агенция за учебно-образователна дейност, Шотландия), Teacher Training Agency (TTA) (Агенция за обучение на учители), Qualifications and Curriculum Authority (QCA) (Агенция по професионална квалификация и учебни планове), National College of School Leadership (NCSL) (Национален център за професионално развитие на ръководните кари в училищното образование). Тук ролята на Британски съвет е от ключово значение.

14. Създаване на интернет форум за преподаватели, работещи с ИКТ, използвани на международно равнище с цел обмяна на опит, знания, идеи и вдъхновение. Платформата eLanguages (www.elanguages.org) може да е от полза и при създаването на такъв форум.

15. Организиране на курс за обучение на учители с цел прилагане на ИКТ, използвани на международно равнище.Британски съвет може да изиграе водеща роля при разработването на такъв курс, както и да проведе обучението, съвместно с МОН. Добре е курсът да извлече максимална полза от понастоящем осъществявания проект Bulgarian Innovative Teachers Project, ръководен от Британски съвет.Тема 3: Обучение на учители и усъвършенстване на училищното ръководство

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Изграждането на капацитет е едно от многото предизвикателства пред развитието на ИКТ за целите на образованието в България. Особено важно е обучението на учителите да се основава на един нов подход, ориентиран по-скоро към ученика и да е съобразено с развитието на образователната инфраструктура и разработването на учебни планове. Изграждането на капацитета на училищните ръководства е от решаващо значение за ефективното въвеждане на ИКТ в училищата. От не по-малко значение е и насърчаването на тясното сътрудничество между различните заинтересовани страни в процеса на обучение на учители.

ПРЕПОРЪКИ

16. Обучението на учители следва да поставя по-засилен акцент върху изграждането на умения за прилагане на ИКТ с цел да се утвърди един нов подход, ориентиран по-скоро към ученика. Изграждането на умения и познания, необходими при преподаването на даден предмет, следва да върви ръка за ръка с изграждането на умения, които превръщат учителя в посредник, помощник, наставник и партньор при усвояването на знания, човек, който не предоставя, а споделя информация, който насърчава разнообразието от мнения и наставлява учениците, без да се натрапва.

17. Създаване на работна/консултантска група по проблемите на стратегическото лидерство в сферата на ИКТ (може би със съдействието на Британски съвет), която черпи от експертния опит и идеите на National College of School Leadership и други институции. Работната група следва да работи с училищните ръководства с цел да се обмислят и разработят стратегии за прилагането на ИКТ в училищата.

18. Оценка на обучението за прилагане на ИКТ в България с цел да се установят неговите недостатъци, както и начините за тяхното отстраняване.

19. Определяне на ИКТ координатори във всяко училище с цел да се улесни ефективното прилагане на ИКТ в учебно-образователния процес. Координаторите следва да предоставят най-вече методическа, а не чисто техническа подкрепа на учителите.[/b]

20. Насърчаване на органите на местното самоуправление да обмислят разкриването на длъжността “финансов консултант”, който да консултира училищните директори относно управлението на училищните бюджети, в които е предвидено и обучение по проблемите на ИКТ или закупуване на ИКТ продукти.

21. Разработване на единни насоки/ стандартизирана система за сертификация на учители, преминали през обучение за усвояване на ИКТ умения.

22. Насърчаване на по-тясно сътрудничество между висшите училища, центровете за обучение, партньорите в областта на обучението, технологиите и разработването на учебни планове с цел програмите за начално и надграждащо обучение на учителите да отразяват в по-голяма степен разнообразните умения на учениците, като и да поставят акцент върху творческото прилагане на ИКТ в учебно-образователния процес. Обучението следва да е пригодено не толкова за нуждите на преподавателите по информатика, а по-скоро за учителите по останалите предмети.

23. Учредяване на авторитетна награда, призната от МОН, за новаторско прилагане на ИКТ в учебния процес. Учителите, спечелили наградата, могат да бъдат канени на заседанията на работни групи, ангажирани с проблемите на прилагането на ИКТ в образованието.Тема 4: Съдържание и разработване на учебния план

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Учебният план следва да бъде гъвкав, за може да се преразглежда и променя с по-голяма лекота, както и за да позволява популяризирането на подходи, които са по-ориентирани към ученика, неговата индивидуалност и способност за изграждане на умения. При разработването
на учебния план в България следва да се обърне сериозно внимание на качеството на неговото съдържание, както и опита на други държави, за да се изготвят варианти, създадени с въображение, които да насърчат разработването и популяризирането на учебно съдържание с високо качество.

ПРЕПОРЪКИ

24. Създаване на работна/консултантска група за разработване на учебен план (може би със съдействието на Британски съвет) с цел да се проучат нуждите на ученици и учители, както и да се установи какви са желаните резултати от прилагането на учебния план по отношение на усвоените знания и умения. Групата следва да консултира МОН относно най-ефикасните подходи за внасяне на промени в плана, които ще изместят акцента от обучението, основано на заучаване на факти в посока към обучение, насърчаващо способността за усвояване на умения, в чиято основа са залегнали ИКТ. Промените в плана следва да отразяват необходимостта детето да бъде поставено в центъра на образователния процес, да се насърчава работата в екип и да се подготвят децата за живот в условията на един глобален пазар посредством развитие на умения, възможности и способности, признавани в Европа и света, което от своя страна ще позволи на българите да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар. Осемте ключови компетенции, издигнати от ЕС (умения за общуване на родния език; умения за общуване на чужди езици; компетенции в областта на математиката, науката и технологиите; компетенции в областта на цифровите технологии; усвояване на умението да усвояваш знания; социални и граждански умения, в това число умения за общуване с представители на други култури; предприемачество; културно многообразие) следва да залегнат в основата на учебния план.

25. Осигуряване на експертна подкрепа от страна наБритански съвет, която да помогне на управляващите да изградят един по-систематичен подход към разработването и прилагането на ИКТ в българските училища. Подходът предполага осигуряване на равнопоставен достъп на ученици и учители до ИКТ, запознаване на децата с ИКТ още в най-ранна възраст и разработване на стратегии за усвояване на знания, които стратегии са практически насочени и основани на ИКТ.

26. Осигуряване на експертна подкрепа от страна на Британски съвет, която да помогне на управляващите да обмислят начини за премахването на законовите ограничения върху учебния план с цел да се даде път на експериментални подходи и да се създадат възможности за изпробването на нови творчески идеи и подходи.

27. Преоценка на метода за и честотата на преразглеждане на учебния план. Според разпоредбите на действащото законодателство учебният план се преразглежда на всеки 4 години, но предметът “Информатика” и др. под. подлежат на преразглеждане през по-кратки периоди от време. Учениците биха могли да участват в процеса на преразглеждане. Използването на ИКТ също следва да е основна тема при преразглеждането на плана.

28. Популяризиране на новаторските подходи в образованието посредством създаване на звено, подобно на Звеното за насърчаване на новаторството към британското образователно министерство.

29. Разработване и/или заимстване на интернет страници и форуми за български учители и ученици с цел те да създадат нещо свое и да го споделят един с друг. Това може да се съчетае със създаването на учителски форум (виж препоръка 1).

30. Разработване на модел за овъзмездяване на приноса на ученици, учители и търговски дружества в създаването на образователни интернет страници. Следва да се обърне особено внимание на качествения контрол.

31. Британски съвет следва да способства за “внасянето” на експертен опит от Обединено кралство по отношение на разработването на учебното съдържание.

32. Следва да се предвиждат по-големи ресурси в подкрепа на прилагането на ИКТ в чуждоезиковото обучение. По данни от проучвания, наскоро проведени в Обединеното кралство, интензивното използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение има по-сериозен ефект от използването на ИКТ в обучението по други предмети.

33. Осигуряване на експертна подкрепа от страна на Британски съвет, която да помогне на управляващите да изследват възможностите за разработване и заимстване на интернет прийоми, които да бъдат използвани от българските училища при управлението на учебния процес.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.2201