Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиАнкета
1. Използвате ли компютрите в работата си?
Да, ежедневно
Често
Понякога
2. Под каква форма изучавате информационни технологии?
ЗИП
СИП
Интегрирано обучение
ЗИП и интегрирано обучение
СИП и интегрирано обучение
3. Удовлетворява ли Ви техническото осигуряване?
Да, кабинетите са напълно оборудвани и отговарят на нуждите на обучението
Не достигат компютърни кабинети
Не достигат компютри
Недостатъчно е оборудването със скенери, принтери, лаптопи и мултимедийни проектори
4. Кой според вас е най-силно ангажиран с обучението по ИТ?
МОН
Университетите за подготовка на педагогически кадри
Департаментът за усъвършенстване на учители
Екипът на Ивайло Иванов
Съвместните усилия на всички институции
5. Вашата подготовка в областта на информационните технологии е:
Магистратура
Специализиран курс към СУ "Работа с компютри и ИТ в начален етап"
Проведените в страната 5-дневни обучителни курсове "Базови и специфични компютърни умения"
Самоподготовка
Подготовката ми е комплексна (няколко от изброените)
Всичко изброено
6. Какви ресурси използвате в работата си?
Готов софтуер
Чужди презентации
Лични презентации
Интернет ресурси
Използвам всички възможности
7. Срещате ли подкрепа в усилията си да въвеждате ИТ в обучението?
Да, от МОН и РИ на МОН
Да, от Ивайло Иванов и екипа му от преподаватели и учители-консултанти
Да, от директора на училището
Да, от колеги
Не, никаква
8. Какъв е според Вас ефектът от използването на информационните технологии?
По-добра мотивация у учениците и провокиране на интерес към учебното съдържание
Разнообразяване на процеса на обучение
Подготовка на децата за адаптиране към живота в съвременното технологично общество
Губене на време, ниска ефективност
9. Какви са Вашите бъдещи очаквания?
По-голяма ангажираност на МОН и законово уреждане на всички проблеми, свързани с въвеждането на ИТ в образованието
Разработка на нови софтуерни продукти
Повишаване квалификацията на преподавателите
Осъществяване на по-голяма координация между преподавателите